قیمت اوراق مسکن امروز ۸ شهریور ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۲۰۲ ریال، امروز ۵۷۱ هزار و ۸۳ ریال و قیمت عرضه آن ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۳۵۲ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۲۴۱ ریال و قیمت عرضه آن ۵۹۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۶ هزار و ۴۳۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۸۸۸ ریال، امروز ۵۸۳ هزار و ۲۵۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۳ هزار و ۳۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۳۲۷ ریال، امروز ۵۸۳ هزار و ۵۵۶ ریال و قیمت عرضه ۶۰۳ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۵۰۸ ریال، امروز ۵۷۹ هزار و ۸۴۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار و ۵۱۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۸۵۱ ریال، امروز ۵۸۰ هزار و ۶۰ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۶ هزار و ۶۹۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۱۲۲ ریال، امروز ۵۷۴ هزار و ۸۰۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۸۴ هزار و ۵۱۶ ریال، امروز ۵۸۴ هزار و ۵۱۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۱ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۴۶۰ ریال، امروز ۵۸۳ هزار و ۸۷۱ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار ۴۵۳ ریال، امروز ۵۷۰ هزار ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۹۰۱ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۴۷۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۶ هزار و ۱۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۵۶۳ ریال، امروز ۵۷۰ هزار و ۸۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۸ هزار و ۷۹۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۰ هزار و ۹۰۰ ریال، امروز ۵۹۰ هزار و ۱۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۷ هزار و ۲۳۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۰ هزار و ۴۹۱ ریال، امروز ۵۸۵ هزار و ۶۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۵۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار ۸۰۲ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۹ هزار و ۹۹۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۶۶۴ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۴۱۹ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۷۳۱ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۴۳۴ ریال و و قیمت عرضه ۶۱۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۶۶۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۹۴۴ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۲۰۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۷ هزار و ۹۹۷ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۶۸۷ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۸۹۷ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۶ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۷۳ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۷۳ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۱۳۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۳۱۰ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۴۴۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۹ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۱۹۹ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۷۱۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۱۵ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۴۶۳ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۱۱۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۷۳۹ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۵۱ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۹۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزارو ۱۹۵ ریال است.

کد خبر 518290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.