ظرفیت تجارت الکترونیک بر چابکی کسب و کار چه تاثیری دارد؟

پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش به کارگیری آن در جوامع شهری و زندگی روزمره شهروندان، تحولات گسترده‌ای را در ابعاد مفهومی، اهمیت راهبردی و تمرکز جغرافیایی خدمات شهری، در پی داشته است.

به گزارش ایمنا و بر اساس چکیده مقاله «میلاد پارسافر» کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، امروزه شهرها به عنوان نقاط تجلّی شکل نوین زندگی در عصر ارتباطات و موج چهارم (که به نهضت مجازی شدن تعبیر می‌شود) و به سبب تمرکز خدمات و حجم بیشینه تعاملات اجتماعی و اقتصادی، در بالاترین سطح نیاز به بهره گیری از روش‌ها و فناوری‌های نوپیدای خدمات رسانی قرار دارند.

امروزه لزوم به کارگیری فناوری اطلاعات و بسترسازی برای اداره الکترونیکی شهرهای کشورمان و استفاده از این دانش برای ساماندهی امور شهری، با توجه به حجم بالای کاری مدیریت شهری و در رأس آن شهرداری، بر کسی پوشیده نیست.

در دهه گذشته با ظهور تجارت الکترونیک و تکنولوژی‌های اینترنتی، سازمان‌ها شیوه‌های تجارت خود را تغییر داده‌اند. تجارت الکترونیک موجب گسترش ارتباطات باز و ایجاد محیط تعاملی مجازی شده است که عرضه کنندگان و مشتریان می‌توانند در آن اطلاعات و محصولات را مبادله کنند.

تجارت الکترونیک با نرخ باورنکردنی در حال رشد است. بر اساس شواهد موجود تجارت الکترونیک به رشد خود ادامه می‌دهد؛ بسیاری از شرکت‌ها به دنبال آن اند. تجارت الکترونیک محیطی رقابتی برای سازمان‌ها ایجاد کرده است و همه سازمان‌ها چه بزرگ و چه کوچک فرصت برابری برای رسیدن به موفقیت به وسیله تجارت الکترونیک دارند.

قابلیت تجارت الکترونیکی به توانایی شرکت «در استفاده از اینترنت برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، تسهیل معاملات، بهبود خدمات به مشتری و تقویت یکپارچگی اطلاعات» اشاره دارد.

توانایی تجارت الکترونیکی متشکل از سه بعد قابلیت‌های مرتبه پایین تجارت: قابلیت مدیریت تجارت الکترونیکی، قابلیت فنی تجارت الکترونیکی و قابلیت استعداد تجارت الکترونیکی است.

تجارت الکترونیکی " توانایی شرکت در ارائه راه حل های فنی"

قابلیت تجارت الکترونیکی ترکیبی از آینده‌نگری، هوش تجاری و دانش تجارت الکترونیکی است و می‌تواند به طور مؤثر فناوری‌های تجارت الکترونیکی را پیش بینی و استفاده کند و فرایندهای تجاری را با اهداف سازمان سازگار کند.

شرکت‌هایی که توانایی مدیریت تجارت الکترونیکی بالایی دارند می‌توانند فعالیت‌های مختلف را هماهنگ کنند؛ تجارت الکترونیکی "توانایی فنی به عنوان توانایی شرکت در ارائه راه حل های فنی" به طور کارآمد تعریف شده است، که به شرکت‌ها امکان می‌دهد ابتکارات تجارت الکترونیکی را در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات خود ادغام کنند.

چابکی تجاری توانایی سازمانی یک شرکت است که به توانایی شرکت در احساس و پاسخ سریع به تغییرات مداوم (به عنوان مثال فرصت‌های شغلی) در بازار اشاره دارد و به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در یک فضای رقابتی توسعه و رشد پیدا کنند

در هنگام بروز شرایط بحرانی، چابکی سازمانی می‌تواند توانایی سازمان را جهت مقابله با آن به طور قابل توجهی ارتقا دهد. یک سازمان زمانی چابک خواهد بود که به سرعت بتواند همه منابع مورد نیاز را خلق، تولید و پشتیبانی کند.

دو نوع مهم چابکی کسب و کار عبارتند از: چابکی سرمایه بازار و چابکی تنظیم عملیاتی. چابکی سرمایه بازار بر درک و استفاده از تغییرات محیطی برای ایجاد جهت‌های استراتژیک جدید تأکید می‌کند، این توانایی شرکت در بهبود سریع محصولات و خدمات برای تأمین نیازهای مشتری با نظارت مستمر و استفاده از تغییرات محیطی است.

چابکی تنظیم عملیاتی به سازگاری سریع فرآیندهای داخلی با تغییرات بازار و سایر محرک‌های خارجی اشاره دارد. این امر بر پیکربندی مجدد فرآیندهای عملیاتی سریع تأکید دارد و در صورت نیاز به تغییرات، روابط همکاری با شرکای تجاری را آرام می‌کند؛ این قابلیت تغییر محیط بازار را فرصتی برای تدوین جهت‌ها و تصمیمات استراتژیک جدید می‌داند و نشان دهنده جهت توسعه شرکت‌ها و نگرش کارآفرینان است.

یکی از متغیرهایی که به نظر می‌رسد در رابطه بین تجارت الکترونیک و چابکی سازمانی نقش تعدیلگر را دارا باشد، عدم اطمینان محیطی است، بر اساس تئوری مبتنی بر توانایی‌های سازمانی، چشم انداز توانایی‌های سازمانی مجهز به فناوری اطلاعات استدلال می‌کند که قابلیت‌های فناوری اطلاعات از طریق توسعه توانایی‌های سازمانی مانند انعطاف پذیری کسب و کار، مدیریت استعداد، شایستگی عملیاتی، ظرفیت جذب و اشتراک دانش بر عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارند.

نتیجه‌گیری

یافته‌های پژوهش انجام شده با عنوان تأثیر ظرفیت تجارت الکترونیک بر چابکی کسب و کار با توجه به نقش تعدیلگر عدم اطمینان محیطی (مورد مطالعه شهرداری اصفهان) نشان داد بین تجارت الکترونیک و عدم اطمینان محیطی با چابکی کسب و کار رابطه آماری معنادار مثبت وجود دارد.

همچنین بین تجارت الکترونیک و عدم اطمینان محیطی رابطه معنادار آماری مثبت وجود داشت. نتایج نشان داد که متغیر عدم اطمینان محیطی به طور معنی داری رابطه میان تجارت الکترونیک و چابکی کسب و کار را تعدیل می‌کند.

تجارت الکترونیک موجب گسترش ارتباطات باز و ایجاد محیط تعاملی مجازی شده است که عرضه‌کنندگان و مشتریان می‌توانند در آن اطلاعات و محصولات را مبادله کنند.

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی کسب و کار از موضوعات مهم تحقیقاتی در تحقیقات موجود است؛ تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که چابکی تجاری شرکت‌ها را قادر می‌سازد فرصت‌های کسب و کار بهتری را برای اقدامات رقابتی در بازارهای هدف احساس کنند.

با فشار فزاینده سازمانی اجرای ابتکارات تحول تجاری مبتنی بر فناوری اطلاعات و رشد نا اطمینانی بازار، چابکی کسب و کار به عنوان یک توانایی سازمانی مهم برای پاسخگویی به نیازهای جهانی سازی و فرصت‌های جدید تجاری در نظر گرفته می‌شود.

عدم اطمینان محیط به آشفتگی یا تغییر «در بازار مشتری، ترجیحات مصرف کننده، فناوری‌ها یا شدت رقابت» اشاره دارد؛ دو بعد حیاتی عدم اطمینان محیط: پویایی محیطی و پیچیدگی محیطی است.

پویایی محیطی سرعت و غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات محیطی است؛ این تغییرات شامل تغییرات فناوری، غیرقابل پیش بینی بودن اقدامات رقبا و تغییر در تقاضای مشتری است.

فضای کسب و کار زمانی پیچیده است که ناهمگن باشد و درک آن برای مدیران دشوار باشد زیرا شامل تنوع زیادی در عادات خرید مشتری، ماهیت رقابتی و خط تولید است.

در یک فضای پویا، قابلیت تجارت الکترونیکی ارزش بیشتری پیدا می‌کند، سازمان‌ها را قادر می‌سازد دارایی‌ها و منابع مختلف تجارت الکترونیکی را به طور مؤثر نسبت به یک محیط نسبتاً پایدار بسیج کنند.

در یک محیط پویا، شرکت‌ها باید مرتباً سازماندهی مجدد منابع، ایجاد یا کسب دانش جدید، برای تنظیم عملکردها برای دستیابی به مزایای رقابتی پایدار انجام دهند.

قابلیت تجارت الکترونیکی از ارزش بیشتری برخوردار خواهد شد زیرا شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا انواع منابع تجارت الکترونیکی را نسبت به یک محیط با ثبات‌تر، بسیج کنند.

پیچیدگی محیطی همچنین ممکن است تأثیر قابل توجهی در تأثیر قابلیت تجارت الکترونیکی بر چابکی کسب و کار داشته باشد، زیرا محیط‌های پیچیده، نیازهای بیشتری برای پردازش اطلاعات ایجاد می‌کنند.

قابلیت تجارت الکترونیکی می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا به سرعت چالش‌های تجاری را درک کنند، مقدار زیادی داده را جمع آوری و پردازش کنند، پشتیبانی فنی ارائه دهند و پیچیدگی‌های پردازش را به دست آورند، بنابراین به یک مزیت رقابتی دست پیدا می‌کنند.

شرکت‌هایی که از قابلیت تجارت الکترونیکی سطح بالایی برخوردار هستند، بیشتر فرصت‌های بازار را پیدا می‌کنند و به موفقیت دست می‌یابند، که در محیطی با تنوع بالا در عادات مشتری، روش‌های رقابت و محصولات مختلف، حیاتی‌تر خواهد بود.

پس می‌توان گفت عدم اطمینان محیطی (پویای و پیچیدگی محیطی) نقش تعدیلگر را در رابطه بین تجارت الکترونیک و چابکی کسب و کار ایفا می‌کند؛ بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر با الکترونیکی‌تر نمودن تجارت و استفاده بیشتر از تجارت الکترونیک مخصوصاً در سازمان‌های خدماتی مانند شهرداری‌ها می‌توان این سازمان‌ها را چابک‌تر کرد و سازمان چابک‌تر مزیت‌های رقابتی بیشتری خواهند داشت.

همچنین قابلیت تجارت الکترونیکی در شرایط پیچیده محیط کسب و کار، یعنی در شرایط تنوع عادات مشتری، اقدامات رقبا و انواع محصولات، قوی‌تر و ارزشمندتر است.

کد خبر 518240

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.