قیمت اوراق مسکن امروز ۷ شهریور ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۰ هزار و ۷۶۶ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۲۰۲ ریال و قیمت عرضه آن ۵۹۸ هزار و ۷۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۸۵۴ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۸۶۵ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۸۲ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۸۸۸ ریال و قیمت عرضه ۵۹۶ هزار و ۷۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۵۰۱ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۵۴۸ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۹۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۳۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۷۷۷ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۵۰۸ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۹ هزار و ۱۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۹۲ هزار و ۲۶۲ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۸۵۱ ریال و قیمت عرضه ۵۹۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۹۸۹ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۱۲۲ ریال و قیمت عرضه ۵۹۶ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۴۵۵ ریال، امروز ۵۸۴ هزار و ۵۱۶ ریال و قیمت عرضه ۵۸۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۷۳۴ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۴۶۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۶ هزار و ۱۱۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار ۵۵۱ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۷۰۱ ریال و قیمت عرضه ۵۷۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۸۴۷ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۲۴۹ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۳۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۵۸۲ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۵۶۳ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۱۹۸ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۳۰۰ ریال و قیمت عرضه ۵۸۶ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۹۹۷ ریال، امروز ۵۹۰ هزار و ۵۶۶ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۹ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار ۹۷ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۸۰۲ ریال و قیمت عرضه ۵۸۹ هزار و ۷۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۵۴۸ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۶۶۶ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۳۳۳ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۷۵۶ ریال و و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۳۸۹ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۹۴۴ ریال و قیمت عرضه ۵۹۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۷۲۴ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۶۸۷ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۶ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۱۹ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۷۳ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۱۸۲ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۳۱۰ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۲۹۹ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۲۰۲ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۲ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۶۵۳ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۵۸۱ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار و ۱ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۸۲۲ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۷۳۹ ریال و قیمت عرضه ۵۹۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۴ هزار ریال است.

کد خبر 518023

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.