قیمت اوراق مسکن امروز ۶ شهریور ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۸۵ ریال، امروز ۵۹۰ هزار و ۷۶۶ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۴ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۱ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۵۴ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۸۵۴ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار و ۸۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۵۷۹ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۸۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۴ هزار و ۶۳۶ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۸۷۵ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۵۰۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۱۸۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۷۳۵ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۷۷۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۲۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۷۴۰ ریال، امروز ۵۹۲ هزار و ۲۶۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار و ۹۹۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۳۲۸ ریال، امروز ۵۸۹ هزار و ۹۸۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۴ هزار و ۸۷۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۱۱ هزار و ۷۵۴ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۴۵۵ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۲۲۳ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۷۳۴ ریال و قیمت عرضه ۵۹۷ هزار و ۹۸۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار ۹۰۹ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۵۵۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۹۱۱ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۸۴۷ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار و ۱۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۵ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۲۴۴ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۵۸۲ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۲ هزار و ۳۳۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۸۸۳ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۱۹۸ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۱۳۳ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۹۹۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۷ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار ۱۳۱ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۹۷ ریال و قیمت عرضه ۵۹۵ هزار و ۹۸۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۴۳۲ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۵۴۸ ریال و قیمت عرضه ۵۹۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۳ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۵۴ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۳۳۳ ریال و و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۹۲۷ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۳۸۹ ریال و قیمت عرضه ۵۷۳ هزار و ۷۳۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۴۱۳ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۷۳ ریال و قیمت عرضه ۵۹۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۳۰۰ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۵۴۲ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۱۰ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۹ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۵۷۷ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۱۸۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار و ۱ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۵۴۱ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۲۹۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۷۰۷ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۳۹۰ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۶۵۳ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار و ۹۳۹ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۱۱۵ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۸۲۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۲۵ ریال است.

کد خبر 517734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.