قیمت اوراق مسکن امروز ۳ شهریور ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۵۸۴ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۸۵ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۱۷ هزار و ۷۶۹ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۵۴ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۷ هزار و ۲۲۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۱۹ هزار و ۹۷۴ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۵۷۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۱۱۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۶۲۰ هزار و ۱۴ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۸۷۵ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار و ۶۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۶۱۶ هزار و ۵۶۵ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۷۳۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۶۱۶ هزار و ۴۴۰ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۷۴۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۶۱۸ هزار و ۶۰۳ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۳۲۸ ریال و قیمت عرضه ۶۴۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۱۷ هزار و ۲۰۴ ریال، امروز ۶۱۱ هزار و ۷۵۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۱۸ هزار و ۶۸ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۲۲۳ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۲۰ هزار ۲۴۵ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۹۴۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۲۱ هزار و ۸۶۱ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۹۱۱ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار و ۴۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۱۹ هزار و ۱۴۴ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۲۴۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۴ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۱۹ هزار و ۵۴۶ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۸۸۳ ریال و قیمت عرضه ۵۹۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۳۹۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۶۲۰ هزار و ۹۱۶ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۱۳۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۶۱۹ هزار ۵۵۸ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۱۳۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۱۹ هزار و ۱۲۸ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۴۳۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۷۷۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۲۰ هزار و ۲۶۶ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۵۴ ریال و و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۲۱ هزار و ۳۶۹ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۹۲۷ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۲۲ هزار و ۴۱۸ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۴۱۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۹ هزار و ۲۰۰ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۲۵ هزار و ۵۲۶ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۵۴۰ ریال و قیمت عرضه ۶۱۱ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۳۱ هزار و ۱۹۰ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۵۷۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۷ هزار و ۷۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۸ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۲۵ هزار و ۸۶۹ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۵۸۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۴ هزار و ۵۷۶ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۵۲۸ هزار و ۹۵۷ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۴۴۶ ریال و قیمت عرضه ۵۹۷ هزار ۵۱۰ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۴۵ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۱۱۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۶ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۲ هزار و ۵۰۰ ریال است.

کد خبر 517019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.