قیمت اوراق مسکن امروز ۲ شهریور ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۴۸۶ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۵۸۴ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۱ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۷۵۱ ریال، امروز ۶۱۷ هزار و ۸۶۸ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۶ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۱۱ هزار و ۲۳۲ ریال، امروز ۶۲۰ هزار و ۳ ریال و قیمت عرضه ۶۲۴ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۶۱۶ هزار و ۷۹۹ ریال، امروز ۶۲۰ هزار و ۱۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۵۲۰ ریال، امروز ۶۱۶ هزار و ۵۶۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۶۱۱ هزار و ۴۷۴ ریال، امروز ۶۱۶ هزار و ۴۴۰ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار و ۹۶۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار و ۵۳ ریال، امروز ۶۱۸ هزار و ۶۰۳ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۸ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۳۴۵ ریال، امروز ۶۱۷ هزار و ۲۰۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۴ هزار و ۵۵۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۷۲۸ ریال، امروز ۶۱۸ هزار و ۶۸ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار ۴۳۶ ریال، امروز ۶۲۰ هزار و ۲۴۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۸۴۶ ریال، امروز ۶۲۱ هزار و ۹۶۴ ریال و قیمت عرضه ۶۳۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۵۸۶ ریال، امروز ۶۱۹ هزار و ۱۴۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۲۷۶ ریال، امروز ۶۱۹ هزار و ۵۴۶ ریال و قیمت عرضه ۶۲۷ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۹۰۸ ریال، امروز ۶۲۰ هزار و ۹۱۶ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۲۱۶ ریال، امروز ۶۱۹ هزار و ۵۵۸ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۲ هزار و ۱۱۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۵۲۴ ریال، امروز ۶۱۹ هزار و ۱۲۸ ریال و قیمت عرضه ۶۱۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۴ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۶۴۵ ریال، امروز ۶۲۰ هزار و ۲۶۸ ریال و و قیمت عرضه ۶۱۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۵ هزار و ۱۳۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۵۵۲ ریال، امروز ۶۲۱ هزار و ۳۶۹ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار و ۲ ریال، امروز ۶۲۲ هزار و ۴۱۸ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۱۲ هزار و ۱۴۹ ریال، امروز ۶۲۵ هزار و ۵۲۶ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار و ۳۷۲ ریال، امروز ۶۳۱ هزار و ۱۹۰ ریال و قیمت عرضه ۶۳۱ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۳۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۱۱ هزار و ۲۹۳ ریال، امروز ۶۲۵ هزار و ۸۶۹ ریال و قیمت عرضه ۶۴۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۳۰ هزار و ۱ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار و ۹۷۶ ریال، امروز ۶۲۸ هزار و ۹۴۷ ریال و قیمت عرضه ۶۳۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۹ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۵۱)، روز گذشته ۶۱۷ هزار و ۴۲۳ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۵۵۸ ریال و قیمت عرضه ۶۰۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۱ هزار و ۱۱ ریال است.

کد خبر 516762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.