قیمت اوراق مسکن امروز ۱ شهریور ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۱۳۳ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۴۸۶ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۴ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۵ هزار و ۳۶۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۵۹۰ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۷۵۱ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۲ هزار و ۵۴۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۱ هزار و ۱۶۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۱۸ هزار و ۶۵۸ ریال، امروز ۶۱۱ هزار و ۲۳۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۶۲۰ هزار و ۶۰۱ ریال، امروز ۶۱۶ هزار و ۷۹۹ ریال و قیمت عرضه ۶۱۴ هزار و ۹۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۱ هزار و ۶۶۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۶۲۰ هزار و ۳۰۵ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۵۲۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۶۱۹ هزار و ۵۰۰ ریال، امروز ۶۱۱ هزار و ۴۷۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۲ هزار و ۸۷۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۶۱۴ هزار و ۶۷۷ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۵۳ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۱۷ هزار و ۵۸۳ ریال، امروز ۶۱۵ هزار و ۳۴۵ ریال و قیمت عرضه ۵۸۶ هزار و ۷۰۴ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۲۰ هزار و ۱۵۰ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۷۲۸ ریال و قیمت عرضه ۶۳۳ هزار و ۳۳۳ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۱۷ هزار ۸۵۷ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۴۳۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۱۶ هزار و ۸۹۵ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۸۴۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۴ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۱۶ هزار و ۹۱۵ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۵۸۶ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۵۵۹ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۲۷۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۳ هزار و ۲۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۶۱۷ هزار و ۸۶۴ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۹۰۸ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۶۱۹ هزار و ۲۰۷ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۲۱۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۲۰ هزار و ۵۶۵ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۵۲۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۱۷ هزار و ۱۶۰ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۶۴۵ ریال و و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۱۹ هزار و ۸۱ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۵۵۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۳ هزار و ۵۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۲۰ هزار و ۹۵ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۴ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۲۰ هزار و ۸۱۴ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۱۴۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۹ هزار و ۷۷۴ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۲۴ هزار و ۸۶۱ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۳۷۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۲ هزار و ۵۲۰ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۲۱ هزار و ۵۵۸ ریال، امروز ۶۱۱ هزار و ۲۹۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۶۲۴ هزار و ۹۰۹ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۹۷۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۸ هزار و ۱۰۳ ریال است.

کد خبر 516531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.