قیمت اوراق مسکن امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۱۱۱ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۱۳۳ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۹ هزار و ۹۹۷ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۱۲ هزار و ۷۴۹ ریال، امروز ۶۱۵ هزار و ۵۹۰ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۲ هزار و ۲۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۷۶۰ ریال، امروز ۶۱۸ هزار و ۶۵۸ ریال و قیمت عرضه ۶۲۴ هزار و ۷۷۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار و ۱۶۷ ریال، امروز ۶۲۰ هزار و ۶۰۱ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۱ هزار و ۷۳۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۸۰۸ ریال، امروز ۶۱۹ هزار و ۹۱۷ ریال و قیمت عرضه ۶۲۸ هزار و ۹۰۷ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۲۰۴ ریال، امروز ۶۱۹ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت عرضه ۶۲۷ هزار و ۷۳۴ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۲۲۹ ریال، امروز ۶۱۴ هزار و ۶۷۷ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۵۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۲۸۱ ریال، امروز ۶۱۷ هزار و ۵۸۳ ریال و قیمت عرضه ۶۳۹ هزار و ۷۴۳ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۶۳۷ ریال، امروز ۶۲۰ هزار و ۱۱۸ ریال و قیمت عرضه ۶۲۴ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۱ هزار و ۱۱۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۱۲ هزار ۱۹ ریال، امروز ۶۱۷ هزار و ۸۵۷ ریال و قیمت عرضه ۶۲۴ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۵ هزار و ۲۳۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۶۶۶ ریال، امروز ۶۱۶ هزار و ۸۹۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۸۴۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۲ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۵۹۴ ریال، امروز ۶۱۶ هزار و ۹۱۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۴۱۴ ریال، امروز ۶۱۵ هزار و ۵۵۹ ریال و قیمت عرضه ۶۲۴ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۳ هزار و ۲۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۲۴۶ ریال، امروز ۶۱۷ هزار و ۷۲۹ ریال و قیمت عرضه ۶۲۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۶۱۱ هزار و ۳۳۸ ریال، امروز ۶۱۹ هزار و ۲۰۷ ریال و قیمت عرضه ۶۲۷ هزار و ۵۷۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۵ هزار و ۹۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۹۷۰ ریال، امروز ۶۲۰ هزار و ۵۶۵ ریال و قیمت عرضه ۶۳۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۱۲ هزار و ۳۴۶ ریال، امروز ۶۱۷ هزار و ۱۰۱ ریال و و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۱۱ هزار و ۹۹ ریال، امروز ۶۱۹ هزار و ۶۶ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۱۴ هزار و ۱۶۴ ریال، امروز ۶۱۹ هزار و ۹۱۸ ریال و قیمت عرضه ۶۲۶ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۰ هزار و ۸ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۸۸ ریال، امروز ۶۲۰ هزار و ۸۱۴ ریال و قیمت عرضه ۶۳۴ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۶ هزار و ۸۸۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار و ۲۲۲ ریال، امروز ۶۲۴ هزار و ۸۶۱ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۲۱ هزار و ۴۵۵ ریال، امروز ۶۲۱ هزار و ۵۵۶ ریال و قیمت عرضه ۶۲۶ هزار و ۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۶ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۶۱۱ هزار و ۵۷۷ ریال، امروز ۶۲۴ هزار و ۶۳۸ ریال و قیمت عرضه ۶۲۶ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۹ هزار و ۱ ریال است.

کد خبر 516215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.