قیمت اوراق مسکن امروز ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۱۲ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۱۱۱ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۳ هزار و ۴۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۷۷۴ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۷۴۹ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۹ هزار و ۹۱۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۲۸ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۷۸۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۴ هزار و ۷۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۷ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۲۸۶ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۱۶۷ ریال و قیمت عرضه ۶۱۷ هزار و ۹۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۸۳۲ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۵۸۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۴ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۸۶۷ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۲۰۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۳۰۹ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۵۳۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۶۲۵ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۲۹۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۹۳۴ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۴۶۶ ریال و قیمت عرضه ۶۲۴ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار ۹۰۱ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۱۹ ریال و قیمت عرضه ۶۲۸ هزار و ۸۴۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۴۶۴ ریال، امروز ۶۱۵ هزار و ۶۶۶ ریال و قیمت عرضه ۶۳۷ هزار و ۵۰۲ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۵۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۱۶۰ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۵۹۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۹۰ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۴۰۳ ریال و قیمت عرضه ۶۲۴ هزار و ۵۰۴ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۸۹۹ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۲۴۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۵۰۸ ریال، امروز ۶۱۱ هزار و ۳۳۸ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار و ۱۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۲۵۸ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۸۶۱ ریال و قیمت عرضه ۶۱۱ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار و ۸۹۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۲۰۷ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۳۴۶ ریال و و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۸۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۶۵ ریال، امروز ۶۱۱ هزار و ۹۹ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۲۰۱ ریال، امروز ۶۱۴ هزار و ۱۶۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۴ هزار و ۸۵۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۱ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۵۴ ریال، امروز ۶۱۴ هزار و ۸۵۳ ریال و قیمت عرضه ۶۳۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار و ۹۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۳۹۸ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۲۲۲ ریال و قیمت عرضه ۶۲۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۵۲۸ ریال، امروز ۶۲۱ هزار و ۴۳۷ ریال و قیمت عرضه ۶۴۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۳۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۸۸۴ ریال، امروز ۶۱۱ هزار و ۴۸۱ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۰ هزار ریال است.

کد خبر 514756

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.