قیمت اوراق مسکن امروز ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۶۲ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۱۲ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۳ هزار و ۹۸۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۱۴ هزار و ۱۰۰ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۷۷۴ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۴ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۱۷ هزار و ۶۳۱ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۲۸ ریال و قیمت عرضه ۶۰۴ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۶۱۸ هزار و ۲۸۶ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۲۸۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۶ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۵۵۱ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۸۳۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۶۱۲ هزار و ۷۱۰ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۸۶۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار و ۳۰۵ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۳۳۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار و ۱۷۰ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۶۲۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۲ هزار و ۵۱۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۶۰۷ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۹۳۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۱۱ هزار ۸ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۹۰۱ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۲۰۴ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۴۶۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۱۲ هزار و ۲۲۸ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۱۶۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۴ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۱۱ هزار و ۳۹۵ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۹۰ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۶۱۲ هزار و ۱۶۸ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۸۹۹ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۴۶۴ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۵۰۸ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار و ۵۱۰ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۲۸۵ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۷۱۰ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۲۰۷ ریال و و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۹۰۸ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۶۵ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۱۲ هزار و ۴۹۴ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۲۹۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۴ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۱۱ هزار و ۱۲۶ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۱۹۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۴ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۱۱ هزار و ۲۲۷ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۳۹۸ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۹ هزار و ۹۹۹ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار و ۷۴ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۵۲۸ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۷۷۷ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۶ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۶۱۴ هزار و ۳۵۱ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۸۹۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۶ هزار ریال است.

کد خبر 514464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.