قیمت اوراق مسکن امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۹۰۵ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۶۲ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۲ هزار و ۵۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۱۵۴ ریال، امروز ۶۱۴ هزار و ۱۰۰ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۶ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۱۲۳ ریال، امروز ۶۱۷ هزار و ۶۳۱ ریال و قیمت عرضه ۶۱۷ هزار و ۸۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار و ۵۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۸۳۳ ریال، امروز ۶۱۸ هزار و ۲۸۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۵۵۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۴۹۱ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۵۵۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۶۴۳ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۷۱۰ ریال و قیمت عرضه ۶۲۳ هزار و ۹۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۶۲۹ ریال، امروز ۶۱۴ هزار و ۷۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار و ۸۸۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۵۶۳ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۱۷۰ ریال و قیمت عرضه ۶۲۱ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۵۱۰ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۶۰۷ ریال و قیمت عرضه ۶۱۶ هزار و ۲ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار ۳۹۸ ریال، امروز ۶۱۱ هزار و ۸ ریال و قیمت عرضه ۶۳۱ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۹ هزار و ۹۰۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۸۸۰ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۲۰۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۳۹۳ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۲۲۸ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۴ هزار و ۹۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۲۷۱ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۱۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۷۳۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۱۸۰ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۳۲۵ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۵۴۴ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۴۶۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۹۵۴ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۵۱۰ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۷۱۷ ریال، امروز ۶۱۵ هزار و ۷۱۰ ریال و و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار و ۸۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۱۸۷ ریال، امروز ۶۱۵ هزار و ۹۰۸ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۱ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۴۹۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۵ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۵۷۱ ریال، امروز ۶۱۱ هزار و ۱۲۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۱۶۷ ریال، امروز ۶۱۱ هزار و ۲۲۷ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۶ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۵۴۷ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۸۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۸۱۰ ریال، امروز ۶۱۴ هزار و ۳۵۱ ریال و قیمت عرضه ۶۱۶ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۹ هزار ریال است.

کد خبر 513897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.