قیمت اوراق مسکن امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار و ۵۶۰ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۹۰۵ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۰ هزار و ۱۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۱۹۷ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۱۵۴ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۹ هزار و ۴۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۶۷۷ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۱۲۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار و ۸۶۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۶۱۶ هزار و ۳۹۵ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۸۳۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۱۸۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۷۵ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۴۹۱ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۶۲۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۶۲۰ هزار و ۶۲۶ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۶۴۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۵۲۳ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۴۴۱ ریال و قیمت عرضه ۶۳۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۲۳ هزار و ۲۲۰ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۵۶۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۴۱۰ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۵۱۰ ریال و قیمت عرضه ۶۱۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۱۸ هزار ۳۸۹ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۳۹۸ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۱۲ هزار و ۹۶۱ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۸۸۰ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار و ۱۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۷۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۱۱۴ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۳۹۳ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار و ۹۹۸ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۲۷۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۱۱۰ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۱۸۰ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۵ هزار و ۱۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۸۱۷ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۵۴۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۱۸ هزار و ۸۰۴ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۹۴۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار و ۱۹۳ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۷۱۷ ریال و و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۱ هزار و ۵۵۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۱۶ هزار و ۸۱۶ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۱۸۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۱۷ هزار و ۱۲۸ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۱ ریال و قیمت عرضه ۶۲۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۱۱ هزار و ۳۸ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۵۹۳ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۱۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۱۱ هزار و ۱۴۴ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۱۶۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۹ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۱۷ هزار و ۴۲۳ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۵۴۷ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۴۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۶ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۷۷۰ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۷۵۱ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار و ۷۷۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

کد خبر 513653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.