قیمت اوراق مسکن امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۳۵۷ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۵۶۰ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۹ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۳۸۰ ریال، امروز ۶۱۵ هزار و ۱۹۷ ریال و قیمت عرضه آن ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار و ۱۷۰ ریال، امروز ۶۱۵ هزار و ۶۷۷ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار و ۹۹۷ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۳۵۸ ریال، امروز ۶۱۶ هزار و ۳۹۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۶۱۲ هزار و ۱۱۰ ریال، امروز ۶۱۵ هزار و ۷۵ ریال و قیمت عرضه ۶۳۵ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۳۶۳ ریال، امروز ۶۲۰ هزار و ۶۲۶ ریال و قیمت عرضه ۶۲۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار و ۶۰۹ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۵۲۸ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۱۱ هزار و ۷۰۸ ریال، امروز ۶۲۳ هزار و ۲۲۰ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۱۲ هزار و ۹۱۵ ریال، امروز ۶۱۵ هزار و ۴۱۰ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۱۱ هزار و ۶۹۸ ریال، امروز ۶۱۸ هزار و ۴۰۴ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۱۲ هزار و ۸۷۶ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۹۶۱ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۸۵۶ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۱۴ هزار و ۹۴ ریال، امروز ۶۱۵ هزار و ۱۱۴ ریال و قیمت عرضه ۶۴۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۷۵۰ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۲ هزار و ۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۶۱۴ هزار و ۳۲۲ ریال، امروز ۶۱۵ هزار و ۱۱۰ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۶۱۶ هزار و ۳ ریال، امروز ۶۱۵ هزار و ۸۱۷ ریال و قیمت عرضه ۶۳۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار و ۱۵۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۱۵ هزار و ۲۵۶ ریال، امروز ۶۱۸ هزار و ۸۰۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۱۴ هزار و ۷۵۳ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۱۹۳ ریال و و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۸ هزار و ۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۱۶ هزار و ۱۰۸ ریال، امروز ۶۱۶ هزار و ۸۱۶ ریال و قیمت عرضه ۶۲۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۱ هزار و ۱۱۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۱۶ هزار و ۱۲۹ ریال، امروز ۶۱۷ هزار و ۱۲۸ ریال و قیمت عرضه ۶۲۸ هزار و ۹۸۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۱ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۱۴ هزار و ۶۰۵ ریال، امروز ۶۱۱ هزار و ۳۸ ریال و قیمت عرضه ۶۳۲ هزار و ۹۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۱۳ هزار و ۷۶۴ ریال، امروز ۶۱۱ هزار و ۱۴۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۶ هزار و ۲۱۰ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۱۷ هزار و ۹۹۹ ریال، امروز ۶۱۷ هزار و ۴۲۴ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۲ هزار و ۱۰۲ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۶۱۷ هزار و ۴۲۳ ریال، امروز ۶۱۵ هزار و ۷۶۷ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۲ هزار ریال است.

کد خبر 513392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.