قیمت اوراق مسکن امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۴۰۴ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۳۵۷ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۱ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۸ هزار و ۸۸۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۳۲۷ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۳۸۰ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۸ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۷۰۱ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۱۷۰ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۳۰۰ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۳۵۸ ریال و قیمت عرضه ۶۲۴ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۶۸۲ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۱۱۰ ریال و قیمت عرضه ۶۲۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۸۴۲ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۳۶۳ ریال و قیمت عرضه ۶۲۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۶۰۸ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۵۸۹ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ۶۳۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۲۳۳ ریال، امروز ۶۱۱ هزار و ۷۰۸ ریال و قیمت عرضه ۶۳۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۷۹۴ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۹۱۵ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۸۲۷ ریال، امروز ۶۱۱ هزار و ۶۹۸ ریال و قیمت عرضه ۶۲۱ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۸۸۷ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۸۷۶ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۸۵۶ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۱۳۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۲۸۳ ریال، امروز ۶۱۴ هزار و ۹۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۶ هزار و ۷۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۶۷۴ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۷۵۰ ریال و قیمت عرضه ۶۲۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار و ۷۱۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۲۵ ریال، امروز ۶۱۴ هزار و ۲۷۲ ریال و قیمت عرضه ۶۲۳ هزار و ۷۶۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۷۵۲ ریال، امروز ۶۱۶ هزار و ۳ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۵۸۴ ریال، امروز ۶۱۵ هزار و ۲۵۶ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۲۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۹۹ ریال، امروز ۶۱۴ هزار و ۷۶۴ ریال و و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۳ ریال، امروز ۶۱۶ هزار و ۱۰۸ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۸۱۰ ریال، امروز ۶۱۶ هزار و ۱۲۹ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۹۰۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۱۰۶ ریال، امروز ۶۱۴ هزار و ۶۰۰ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۵۴۶ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۷۶۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۹۷ ریال، امروز ۶۱۷ هزار و ۴۷۰ ریال و قیمت عرضه ۶۲۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۶ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۵۳۶ ریال، امروز ۶۱۷ هزار و ۴۲۲ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۸ هزار و ۵ ریال است.

کد خبر 513157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.