قیمت اوراق مسکن امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۲۶۹ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۴۰۴ ریال و قیمت عرضه آن ۵۹۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۱۹۷ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۳۲۷ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۳ هزار و ۹۴۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۳۶۹ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۷۰۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار و ۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۹ هزار و ۹۹۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۴۳۸ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۳۰۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۶۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۱۱۵ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۶۸۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۳۶۱ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت عرضه ۵۸۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۲۷۰ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۶۰۸ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۱۷ هزار و ۹۱۵ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۲۳۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۶ هزار و ۵۷۷ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۲۷۰ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۷۹۴ ریال و قیمت عرضه ۵۹۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۷۴۰ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۸۲۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار و ۲ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۹۰ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۸۸۷ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۹۶۴ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۳۰۱ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار و ۹۰۴ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۹۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۵۱۸ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۶۷۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۶۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۵۳۶ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۲۸۰ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۶۸۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۸۷ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۹۰۲ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۵ هزار و ۷۸۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۷۳۲ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۵۸۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۹۷۲ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۹۹ ریال و و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۶۹ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۶ هزار و ۱۰۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۷۹۷ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۸۱۰ ریال و قیمت عرضه ۶۲۴ هزار و ۹۹۳ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار و ۸۸۱ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۹۷۲ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۱۰۶ ریال و قیمت عرضه ۵۹۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار و ۸۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۴۰۹ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۵۴۶ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۸ هزار و ۹۳۹ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۱۲۲ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۹۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۱ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۲۵۹ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۵۹۶ ریال و قیمت عرضه ۵۹۳ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۱ هزار ریال است.

کد خبر 512904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.