قیمت اوراق مسکن امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۲ هزار و ۵۳۰ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۸۱ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۵۲۷ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۷۸۷ ریال و قیمت عرضه آن ۵۹۹ هزار و ۷۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار و ۳۲۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۳۳۲ ریال، امروز ۶۱۴ هزار و ۹۴۱ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۳۳۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۹۶۷ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۴۴۲ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۳۸۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۷۵۹ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۹۶۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۱۵۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۱۵۰ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۵۵ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۷۴۳ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۴۳۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۸ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۴۰۱ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۶۷۱ ریال و قیمت عرضه ۶۲۶ هزار و ۲۲۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار و ۲۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۱۱ هزار و ۶۹۵ ریال، امروز ۶۲۱ هزار و ۷۶ ریال و قیمت عرضه ۶۴۲ هزار و ۲۷۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۴۲ هزار و ۲۷۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۴۱۳ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۵۳۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۱۰۰ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۹۰۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار و ۵۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۱۱۷ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۸۶۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۱۳۷ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۱۸۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۹۹۰ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۴۳۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۲۵۰ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۴۵۸ ریال و قیمت عرضه ۶۰۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۶۶۳ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۷۰۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۳ هزار و ۶۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۳۰۴ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۵۱۶ ریال و قیمت عرضه ۶۰۸ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۳ هزار و ۹۹۴ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۳۰۴ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۲۷۰ ریال و و قیمت عرضه ۶۰۸ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۳ هزار و ۹۹۴ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۴۴۳ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۲۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار و ۳۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۱۳۲ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۸۸۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۳۵۰ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۶۴ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۲۵۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۷۹۴ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۷۹ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۷۹۹ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۵۴۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۶ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۵۰ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۳۸۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۸ هزار ریال است.

کد خبر 511960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.