قیمت اوراق مسکن امروز ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته ۵۸۸ هزار و ۱۴۴ ریال، امروز ۵۹۲ هزار و ۵۳۰ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۶۱۴ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۵۲۷ ریال و قیمت عرضه آن ۵۹۹ هزار و ۹۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۹۱۸ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۳۳۲ ریال و قیمت عرضه آن ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۵۶۰ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۹۶۷ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۹۱۸ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۷۵۹ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۳۰۹ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۱۵۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۱ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۴۸۶ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۷۴۳ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۴ هزار و ۶۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۱ هزار و ۱۱۴ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۴۰۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۳۰۳ ریال، امروز ۶۱۱ هزار و ۶۹۵ ریال و قیمت عرضه ۶۳۷ هزار و ۶۶۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۹۱ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۵۱۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۶ هزار و ۷۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۸ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۳۴۷ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۴۴۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۵۶ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۱۱۷ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۷۱۷ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۱۳۷ ریال و قیمت عرضه ۵۹۶ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۴۱۱ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۹۹۰ ریال و قیمت عرضه ۵۹۵ هزار و ۲۳ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۲۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۷۶۷ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۲۵۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۵۶ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۶۷۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۷ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۷۶۰ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۳۴۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۶۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۸۴ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۳۰۴ ریال و و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۵۳۶ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۴۴۳ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۶۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۴۹۷ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۱۳۲ ریال و قیمت عرضه ۵۹۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۴ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۴۵۱ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۴۶ ریال و قیمت عرضه ۶۰۸ هزار و ۹۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۲۲۴ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۷۹۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۶ هزار و ۵ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۸۸۸ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۷۷۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۱ هزار و ۹۷۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۱۳۱ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۷۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۴ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۴۰ ریال است.

کد خبر 511694

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.