قیمت اوراق مسکن امروز ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته ۵۸۴ هزار و ۷۴۵ ریال، امروز ۵۸۸ هزار و ۱۴۴ ریال و قیمت عرضه آن ۵۸۸ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۲۴۵ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۶۵۴ ریال و قیمت عرضه آن ۵۹۸ هزار و ۲۸۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۵ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۹۱۸ ریال و قیمت عرضه آن ۵۹۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۸۳۳ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۵۶۰ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار و ۲۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۰ هزار و ۹۵۰ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۹۱۸ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۱ هزار و ۷۷۵ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۳۰۹ ریال و قیمت عرضه ۶۲۱ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۵ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۹۴ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۴۸۶ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۲ هزار و ۳۰۸ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۲۵ ریال و قیمت عرضه ۵۹۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۱۲ هزار و ۸۰۵ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۳۰۳ ریال و قیمت عرضه ۶۴۳ هزار و ۲۴۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۳۳۳ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۹۹۷ ریال و قیمت عرضه ۶۳۵ هزار و ۶۶۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۶ هزار و ۵۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۷۲۰ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۳۴۷ ریال و قیمت عرضه ۶۳۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۱۸۴ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۵۶ ریال و قیمت عرضه ۶۳۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۶۸ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۷۱۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۵۵۸ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۴۱۱ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۹۵۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۳۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۲۵۵ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۷۶۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۱۸۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۴۱۱ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۵۶ ریال و قیمت عرضه ۵۹۶ هزار و ۹۸۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۹۷۹ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۷۶۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۷۴۰ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۸۴ ریال و و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۲۵۰ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۵۳۶ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۱ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۳۴۱ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۴۹۷ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۴۵۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۸۷۸ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۲۲۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۲ هزار و ۵۰۰ ریال است.

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۳۳۹ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۸۸۸ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار ریال است.

.

کد خبر 511420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.