قیمت اوراق مسکن امروز ۹ مرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۳۹۶ ریال، امروز ۵۸۴ هزار و ۷۴۵ ریال و قیمت عرضه آن ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۵۱۲ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۲۴۵ ریال و قیمت عرضه آن ۵۹۸ هزار و ۴۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۸ هزار و ۱۷۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۷۶۴ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۵ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۵۹۲ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۸۳۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۶ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۸۱۲ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۷۷۲ ریال و قیمت عرضه ۵۹۴ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۸ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۵۹۹ ریال، امروز ۵۹۲ هزار و ۴۸۲ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۸۶۵ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۹۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۷۶۰ ریال، امروز ۵۹۲ هزار و ۳۰۸ ریال و قیمت عرضه ۶۰۴ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۱۹۵ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۸۰۵ ریال و قیمت عرضه ۶۳۴ هزار و ۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۹۷۲ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۹۲۳ ریال و قیمت عرضه ۶۳۵ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۱ هزار و ۱۱۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۴۵۴ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۷۲۰ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۲۱۵ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۱۸۴ ریال و قیمت عرضه ۶۳۵ هزار و ۸۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار و ۲۸۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۱۰۱ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۶۸ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۶ هزار و ۷۴۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۷۸۴ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۵۵۸ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۵۸ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۱۵۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۹ هزار و ۸۷۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۹۶۲ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۴۱۱ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۱۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۷۲۷ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۹۷۹ ریال و قیمت عرضه ۶۲۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۹ هزار و ۸۹۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۱۱۰ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۷۴۰ ریال و و قیمت عرضه ۶۲۱ هزار و ۹۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۱۹۰ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۲۵۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۵ هزار و ۸۸۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۵۰۹ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۳۴۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۳ هزار و ۹۲۴ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۲۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۸۲۳ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۹۶۴ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۸ هزار و ۸۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۵۹۹ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۸۷۸ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۸۵۲ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۳۳۹ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار و ۱۵۲ ریال است.

.

کد خبر 511047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.