قیمت اوراق مسکن امروز ۶ مرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۸۶۸ ریال، امروز ۵۸۹ هزار و ۳۹۶ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۴۶۲ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۵۱۲ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۸ هزار و ۹۵۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار و ۱۲۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۲۱۵ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۷۶۴ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۴ هزار و ۶۵۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۹۷۵ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۵۹۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۴ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۵۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۷۲۳ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۸۱۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۷۱۴ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۵۹۹ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۸۳۵ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۸۶۵ ریال و قیمت عرضه ۶۱۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار و ۵۴۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۸۳۸ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۷۶۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۱۸۹ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۱۹۵ ریال و قیمت عرضه ۶۳۵ هزار و ۶۷۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۴۶۹ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۹۷۲ ریال و قیمت عرضه ۶۲۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۷۵ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۴۵۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۶۲۳ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۲۱۵ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار و ۴۷۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۶۵۶ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۱۰۱ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۶ هزار و ۱۳۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۷۱۷ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۷۸۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۹۷۵ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۵۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۸۵ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۹۶۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار و ۳۳۴ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۴۲۲ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۷۲۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۲۷۶ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۱۱۰ ریال و و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۶۳۹ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۱۹۰ ریال و قیمت عرضه ۶۳۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۴۲۴ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۵۰۹ ریال و قیمت عرضه ۶۳۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۲ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۷۶۹ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۷۸۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۹ هزار و ۲۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۸۸۶ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۵۹۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۶ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۸۸۷ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۸۵۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

کد خبر 510432

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.