قیمت اوراق مسکن امروز ۵ مرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۸۶۸ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت عرضه آن ۵۹۷ هزار و ۲۸۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۴۶۲ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۸۱۷ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۲۱۵ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۶۴۰ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۴ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۹۷۵ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۸۹۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۲۶۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۷۲۳ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۳۹۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۱ هزار و ۱۷ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۷۱۴ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۱۱۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۸۳۵ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۸۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۹ هزار و ۹۹۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۸۳۸ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۹۱۸ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۸۲۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۱۸۹ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۴۰۲ ریال و قیمت عرضه ۶۳۱ هزار و ۲۴۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۴۶۹ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۳۵۲ ریال و قیمت عرضه ۶۳۴ هزار و ۷۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۷۵ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۲۷۵ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۶۲۳ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۶۶۰ ریال و قیمت عرضه ۶۳۴ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۵ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۶۵۶ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۴۵۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۷۱۷ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۳۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۹۷۵ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۷۶۷ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۸۵ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۸۵۸ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۴۲۲ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۳۵۳ ریال و قیمت عرضه ۶۲۴ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۲۷۶ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۵۹۰ ریال و و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۶ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۶۳۹ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۵۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۴ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۴۲۴ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۷۳۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۷۶۹ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۲۰۳ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۴ هزار و ۵۸۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۸۸۶ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۱۸۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار ریال است.

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۸۸۷ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۹۷۶ ریال و قیمت عرضه ۶۲۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار ریال است.

.

کد خبر 510162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.