قیمت اوراق مسکن امروز ۴ مرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۸۳۷ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۸۶۸ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۴ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۹۶ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۴۶۲ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۸ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۴۰۱ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۲۱۵ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۶۶۱ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۹۷۵ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۸۷۶ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۷۲۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۲ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۳۲۷ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۷۱۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۵۶۷ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۸۳۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۷۱۹ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۸۳۸ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۵۳۳ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۱۸۹ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۸ هزار و ۹۹۷ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۵۷۱ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۴۶۹ ریال و قیمت عرضه ۶۳۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۴۷۲ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۷۵ ریال و قیمت عرضه ۶۳۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۸ هزار و ۹۹۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۲۲۲ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۶۲۳ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۶۱۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۱ هزار و ۱۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۷۰۶ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۶۵۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۲۴۲ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۷۱۷ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۳۵۰ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۹۷۵ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۹۴۰ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۸۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۴۷۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۶۰۱ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۴۲۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۳۴۹ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۲۷۶ ریال و و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۵۰۵ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۶۳۹ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۴۰۳ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۴۲۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۷۵۱ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۷۶۹ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۴۳۶ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۸۸۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۸ هزار و ۶ ریال است.

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۴۸۵ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۸۷۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۲ هزار ریال است.

کد خبر 509870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.