قیمت اوراق مسکن امروز ۲۸ تیر ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۸۶۳ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۸۳۷ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۹ هزار و ۷۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار و ۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۶۷ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۹۶ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۸ هزار و ۹۲۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۳۴۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۸۵۴ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۴۰۱ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۲۲۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۱۱۱ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۶۶۱ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۹۱۶ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۸۷۶ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۱ هزار و ۲۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۶۹۳ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۳۲۷ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۱۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۲۵۴ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۵۶۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۵۵۳ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۷۱۹ ریال و قیمت عرضه ۶۲۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۷۹۳ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۵۳۳ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۹۸۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۲۶۴ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۵۷۱ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۳۶۴ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۴۷۲ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۹۸۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۳۸۷ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۲۲۲ ریال و قیمت عرضه ۶۲۳ هزار و ۷۷۷ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۹ هزار و ۹۹۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۸۸۲ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۷۰۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۹۶۷ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۲۴۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۷۹۰ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۳۵۰ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۶۲۱ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۹۴۰ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۸ هزار و ۶۹۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۶۹۲ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۳۸۷ ریال و قیمت عرضه ۶۲۶ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۱۲۸ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۱۳۸ ریال و و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۱۳۴ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۵۰۵ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۵۰۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۳ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۴۰۳ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار و ۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۵ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۵۴۶ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۷۵۱ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۴۰۲ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۴۳۶ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۵۲۳ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۴۷۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۱۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۵ هزار و ۱۰ ریال است.

کد خبر 508302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.