قیمت اوراق مسکن امروز ۲۷ تیر ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۳۱۶ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۸۶۳ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۴ هزار و ۹۷۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۲۲۲ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۶۷ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار و ۵۶۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۹۷۷ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۸۵۴ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۶ هزار و ۸۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۱۳۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۲۱۵ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۱۱۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۴۳۲ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۹۱۶ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۱ هزار و ۲۹۳ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۶۹۳ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۷۰۳ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۲۵۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۴۲۳ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۵۵۳ ریال و قیمت عرضه ۶۲۸ هزار و ۸۸۳ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۷۳۲ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۷۹۳ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۷۱۷ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۲۹۶ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۲۴۶ ریال و قیمت عرضه ۶۲۱ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۷۷۷ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۳۶۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۶۹۵ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۳۸۷ ریال و قیمت عرضه ۶۲۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۶۱۴ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۸۸۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۶۵۶ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۹۶۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۹۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۳۱ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۷۹۰ ریال و قیمت عرضه ۶۲۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۴۳۵ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۶۲۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۱۷۵ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۶۹۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۱۰۹ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۱۲۸ ریال و و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۶۴۸ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۱۳۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۷۷۳ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۱۳۳ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۵۴۶ ریال و قیمت عرضه ۶۰۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۶۹۶ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۳۹۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۸۴۱ ریال، امروز ۶۰۵ هزار و ۵۲۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

کد خبر 508086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.