قیمت اوراق مسکن امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۹۱۷ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۳۱۶ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار و ۸۷۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۷۶ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۲۲۲ ریال و قیمت عرضه آن ۵۹۹ هزار و ۲۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار و ۱۲۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۵۳۰ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۹۷۷ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۲۳ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۲۱۵ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۹۳۴ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۹۲۹ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۴۳۲ ریال و قیمت عرضه ۵۹۷ هزار و ۵۰۲ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۴۸۷ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۲۹۳ ریال و قیمت عرضه ۵۸۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۷۵۷ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۷۰۳ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۵ هزار و ۹۷۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۹۳۵ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۴۲۳ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۹ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۶۰۶ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۷۳۲ ریال و قیمت عرضه ۶۲۷ هزار و ۹۸۷ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۹۴۳ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۲۹۶ ریال و قیمت عرضه ۶,۰۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۸۷۱ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۷۵۸ ریال و قیمت عرضه ۶۳۸ هزار و ۲۶۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۸۳۹ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۶۹۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۵ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۳۴۱ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۶۱۴ ریال و قیمت عرضه ۵۹۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۸۷۱ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۶۵۶ ریال و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۹۲۷ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۳۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۹ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۴۳۳ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۴۳۵ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۳۲۷ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۱۱۳ ریال و قیمت عرضه ۵۶۷ هزار و ۴۶۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۹۳۷ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۱۰۹ ریال و و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۵ هزار و ۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۶۷۴ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۶۴۸ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۳۰۶ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۷۷۳ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۸۸۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۶ هزار و ۸۹۴ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۶۰۵ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۱۴۲ ریال و قیمت عرضه ۵۹۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۶۴۱ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۷۳۸ ریال و قیمت عرضه ۵۹۳ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۵ هزار و ۵۰۰ ریال است.

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۶۲۲ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۸۴۱ ریال و قیمت عرضه ۵۹۵ هزار و ۲۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

کد خبر 507828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.