ایران ۱ اسلوونی ۳ / پیروزی سخت اسلوونی مقابل ایران

تیم ملی والیبال ایران و اسلوونی در قالت رقابت‌هی جام ملت‌های والیبال در حال رقابت هستند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در حال حاضر تیم‌های ایران و اسلوونی در رقابت‌های جام ملت‌های والیبال به مقابل هم رفته‌اند. این دیدار به صورت مستقیم و زنده از شبکه سه پخش در حال پخش است.

ست اول:

چهار امتیاز اول این ست را ایران به دست آورد.

بعد از امتیاز چهار برای اسلوونی درخواست وقت استراحت شد تا از روند امتیازگیری ایران جلوگیری کند.

بعد از وقت استراحت آبشار میثم صالحی به تور خورد و اولین امتیاز اسلوونی ثبت شد.

با حرکت زیبای معروف ایران به امتیاز ۷ رسید تا اختلاف امتیاز بیشتر شده و به ۵ برسد.

دفاع عالی محمد موسوی ایران را به امتیاز ۸ رساند تا دو تیم با نتیجه ۸ بر ۳ به اولین استراحت فنی بروند.

اولین امتیاز بعد از استراحت فنی از آن اسلوونی بود اما در ادامه ایران دو امتیاز پیاپی کسب کرد.

سرویس سرعتی ایران ترکیب اسلوونی را به هم ریخت تا در یک حمله زیبا امتیاز ۱۱ برای ایران کسب شود.

توپ بازیکنان اسلوونی به دفاع ایران برخورد کرد و به بیرون رفت تا اسلوونی پنج امتیازی شود.

ایران در حالی به امتیاز ۱۳ رسید که در امتیازات ۸ امتیاز جلو بود. در امتیاز ۱۵ در یک صحنه تو به دست بازیکن اسلوونی خورد اما داور در بازبینی مجدد متوجه شد و درخواست تکرار مجدد سرویس داد.

ایران با نتیجه ۱۶ بر ۵ زودتر به امتیاز ۱۶ رسید تا با ۱۱ اختلاف امتیاز دوتیم به وقت استراحت دوم بروند.

بازیکنان ایرانی تیم اسلوونی را در امتیاز ۵ نگهداشتند و امتیاز ۱۸ را کسب کردند.

در دفاع نا موفق ایران باعث شد تا اسلوونی به امتیاز ۶ برسد.

اسلوونی در نتیجه ۱۹ بر ۶ درخواست زمان استراحت داد.
وقت استراحت اسلوونی نیز موجب نشد تا بازیکنان ایران از روند امتیازگیری عقب بمانند و امتیاز ۲۰ را کسی کردند.

ایران در حالی به امتیاز ۲۲ رسید که اسلوونی که اختلاف امتیازات به ۱۵ رسیده بود.

امتیاز ۸ برای اسلوونی در حالی به دست آمد که سرویس بازیکنان ما با اختلاف به بیرون رفت. در یک دفاع با سه مدافع ایران به امتیاز ۲۳ رسید.

اسلوونی با استفاده از جای خالی و یک آبشار سرعتی به امتیاز ۹ رسید.

در نتیجه ۲۳ بر ۹ تیم اسلوونی درخواست بازبینی مجدد داد، حاصل این بازبینی امتیاز ۱۰ برای اسلوونی بود.

برخورد توپ با دست عبادی پور و به بیرون رفتن آن امتیاز ۱۱ را به اسلوونی داد.الکنو بلافاصله درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس بازیکن اسلوونی به تور برخورد کرد و ایران را به امتیاز ۲۴ رساند. در یک صحنه موسوی و کاظمی از توپ جا ماندند تا اسلوونی ۱۲ امتیازی شود.

در حالی که ایران منتظر امتیاز پایانی بود توپ به دست بازیکنان ما برخورد کرد و به بیرون رفت تا اسلوونی ۱۴ امتیازی شود.

سرمربی روس ایران در نتیجه ۲۴ بر ۱۴ درخواست وقت استراحت داد. آبشار میلاد عبادی‌پور توپ در زمین اسلوونی خوابید تا ایران با نتیجه ۲۵ بر ۱۴ پیروز ست اول شود.

ست دوم:

ست دوم با سرویس زیبای میلاد عبادی پور شروع شد و حاصل آن امتیاز یک بود. امتیاز اول این ست در دفاع ناموفق ایران برای اسلوونی ثبت شد.

اسلوونی در حالی به امتیاز ۳ رسید که ایران هنوز یک امیتاز کسب کرده بود.

بازیکن اسلوونی سرویس را به تور زد و امتیاز ۲ برای ایران به دست آمد.

در نتیجه ۲ بر ۵ الکنو درخواست بازبینی مجدد داد، اما حاصلی برای ایران نداشت.

با اوت رفتن سرویس اسلوونی امتیاز ۴ برای ایران نقش بست. با استفاده از بازی سرعتی اسلوونی اختلاف امتیاز خود را زیاد کرد و به ۵ رساند.

اسلوونی سریع‌تر از ایران به امتیاز ۸ رسید تا دو تیم به اولین استراحت فنی ست دوم بروند.

اولین امتیاز بعد از استراحت فنی از آن ایران بود. اشتباه ایران و جا ماندن بازیکنان از توپ اسلوونی را به امتیاز ۱۰ رساند.

دفاع عالی تک عبادی پور ایران را ۸ امتیازی کرد. دفاع خوب ایران مقابل حمله اسلوونی ایران را به امتیاز ۱۰ رساند.

سرویس سریع غلامی تیم اسلوونی را به هم ریخت و موسوی با یک آبشار زیبا امتیاز ۱۱ را به دست آورد.

در نتیجه ۱۳ بر ۱۱ الکنو درخواست بازبینی مجدد داد، اما حاصلی نداشت و یک درخواست ایران از بین رفت. آبشار میثم صالحی بدون برخورد به دست بازیکنان اسلوونی به بیرون رفت و نتیجه ۱۴ بر ۱۱ شد.

اسلوونی زودتر به امتیاز ۱۶ رسید تا دوتیم با نتیجه ۱۶ بر ۱۱ به دومین وقت استراحت فنی بروند.

اولین امتیاز بعد از استراحت فنی دوم برای ایران به دست آمد. آبشار زیبا و سریع صابر کاظمی به دست پاسور تیم اسلوونی برخورد کرد و به بیرون رفت تا ایران ۱۴ امتیازی شود.

پوشش عالی روی تور ایران باعث شد اختلاف امتیازات به ۲ برسد.

خطای طور کاظمی روی توپ کوتاه اسلوونی باعث شد نتیجه ۲۰ بر ۱۷ شود.

اسلوونی در نتیجه ۲۱ بر ۱۹ درخواست وقت استراحت کرد تا بتواند اختلاف امتیازی خود را حفظ کند.

اسلوونی با استفاده از بازی سریع یک امتیاز کسب کرد. در نتیجه ۲۲ بر ۱۹ ایران درخواست وقت استراحت کرد.
سرویس بازیکنان ایران به تور برخورد کرد تا اسلوونی به امتیاز ۲۳ برسد.

سرویس سریع بازیکن اسلوونی یک امتیاز سرویس مستقیم برای اسلوونی داشت.

الکنو در نتیجه ۲۴ بر ۱۹ درخواست وقت استراحت کرد تا یک وقفه در روند امتیازگیری اسلوونی ایجاد کند. آبشار زیبای صالحی ایران را به امتیاز ۲۰ رساند.

اسلوونی با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ در ست دوم به برتری رسید تا دو تیم در تعداد ست‌ها به تساوی برسند.

ست سوم:

اولین امتیاز ست سوم با برخورد سرویس بازیکن اسلوونی برای ایران به دست آمد.

در ادامه صابر کاظمی نیز سرویس خود را به تور زد تا دو تیم ۱-۱ مساوی شوند.

توپ گیری معروف و آبشار زیبای عبادی‌پور امتیاز ۳ را برای ایران کسب کرد.

آبشار میثم صالحی دفاع شد تا اسلوونی نتیجه را ۶ بر ۵ کند.

اسلوونی با اختلاف دو امتیاز به امتیاز ۸ رسید تا دوتیم با نتیجه ۸ بر ۶ به اولین استراحت فنی اول ست سوم بروند.

اولین امتیاز بعد از استراحت فنی با دفاع محمد موسوی برای اسلوونی رقم خورد.

حمله میثم صالحی امتیاز ۷ را برای ایران در پی داشت.
آبشار سریع بردیا سعادت در زمین اسلوونی خوابید تا نتیجه ۱۲ بر ۱۰ شود.

اسلوونی با دفاع بردیا سعادت به امتیاز ۱۴ رسید. در امتیاز ۱۵-۱۱ الکنو درخواست بازبینی مجدد داد که حاصل آن نتیجه ۱۴ بر ۱۲ و توپ برای ایران بود.

در یک رالی زیبا آبشار سعادت به دست بازیکن اسلوونی برخورد کرد و به بیرون رفت تا نتیجه ۱۵ بر ۱۳ شود.

میبد عبادی‌پور سرویس خود را به تور زد تا اسلوونی زودتر به امتیاز ۱۶ برسد و دو تیم با نتیجه ۱۶ بر ۱۳ به دومین وقت استراحت بروند.

اولین امتیاز بعد از استراحت فنی دوم برای اسلوونی بود.
در نتیجه ۱۸ بر ۱۳ الکنو برای ایران وقت استراحت گرفت تا مانع امتیازگیری اسلوونی شود.

خطای هند لیبروی اسلوونی امتیاز ۱۵ را به ایران داد. اوت زدن بریا سعادت امتیاز ۲۰ را به اسلوونی داد.

اسلوونی با زدن توپ به دست دفاع ما امتیاز ۲۲ را کسب کرد.

سرویس اسلوونی به بیرون رفت و امتیاز ۱۸ را برای ایران رقم زد.

در مقابل سرویس محمد موسوی نیز به بیرون رفت تا اسلوونی ۲۳ امتیازی شود.

حمله زیبای بازیکن اسلوونی مقابل سه دفاع ما امتیاز ۲۴ را برای اسلوونی رقم زد.

آبشار سریع استرن امتیاز ۲۵ را برای اسلوونی به دنبال داشت تا اسلوونی در تعداد ست‌ها پیشی بگیرد.

ست چهارم:

اولین امتیاز ست چهارم برای اسلوونی به دست آمد. آبشار قدرتی غلامی امتیاز اول را برای ایران در پی داشت.
در یک رالی زیبا ایران به امتیاز ۲ رسید.

هر دو تیم در امتیاز ۳ به تساوی رسیدند. هر دو تیم تا امتیاز ۷ هم پای هم پیش رفتند اما این تیم ایران بود که زودتر به امتیاز ۸ رسید تا دو تیم با نتیجه ۸-۷ به استراحت فنی اول بروند.

نخستین امتیاز بعد از استراحت فنی با یک جای خالی زیبا از صابر کاظمی برای ایران رقم خورد.

ایران با واکنش زیبای عبادی پور به نتیجه ۱۱ بر ۹ رسید. دفاع خوب موسوی اجازه عبور توپ را به اسلوونی نداد تا نتیجه ۱۳ بر ۱۰ شود و اسلوونی درخواست استراحت کند.

حاصل وقت استراحت امتیاز ۱۱ برای اسلوونی بود. آبشار موسوی به تور خورد تا هر دو تیم در امتیاز ۱۴ به تساوی برسند.

تیم ملی ایران زودتر به امتیاز ۱۶ رسید تا هر دو تیم با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ به دومین وقت استراحت فنی بروند.

موسوی و شماره ۱۸ اسلوونی از سمت داور کارت زرد دریافت کردند.

سرویس صالحی از دست رفت تا اولین امتیاز بعد از وقت استراحت فنی برای اسلوونی باشد. ایران با فرصت طلبی موسوی به امتیاز ۱۷ رسید.

حرکت زیبای صالحی ایران را به امتیاز ۲۰ رساند.

خطای پنجه دو ظرب معروف امتیاز ۲۰ را به اسلوونی بدهد و دو تیم به تساوی برسند الکنو بلافاصله درخواست زمان استراحت کرد تا اجازه ندهد اسلوونی امتیاز بگیرد.
اولین امتیاز بعد از وقت استراحت برای ایران رقم خورد.
هر دوتیم در امتیاز ۲۲ برابر شدند.

ایران در نتیجه ۲۲ بر ۲۳ درخواست وقت استراحت کرد.
سرویس اسلوونی به بیرون رفت تا امتیاز ۲۳ برای ایران کسب شود.

اسلوونی در تساوی ۲۳ بر ۲۳ درخواست وقت استراحت کرد. موسوی با سرویسی زیبا و سریع یک امتیاز سرویس را برای ایران گرفت اما دومین سرویس خود را به تور زد تا دوتیم به تساوی در امتیاز ۲۴ برسند.

الکنو در نتیجه ۲۴ بر ۲۵ درخواست بازبینی مجدد داد اما حاصلی نداشت.
عبادی‌پور سریع توپ را به دست دفاع اسلوونی زد تا به بیرون برود و دو تیم ۲۵ بر ۲۵ برابر شوند.

با آبشار زیبای کاظمی نتیجه ۲۶ -۲۶ مساوی شد. عبادی‌پور سرویس را به تور زد تا اسلوونی ۲۷ امتیازه شود.

میثم صالحی با یک حمله سریع ایران را به امتیاز ۲۷ رساند. بازیکن اسلوونی توپ را در زمین ایران نشاند تا به امتیاز ۲۸ برسند.

سرویس بازیکن اسلوونی به تور خورد تا دوتیم ۲۸ امتیازی شوند.

صابر کاظمی با یک سرویس بدون عیب یک امتیاز مستقیم گرفت تا نتیجه ۲۹ بر ۲۸ شود.

توپ اسلوونی به خوبی دفاع نشد تا دو تیم در امتیاز ۲۹ برابر شوند.

در یک رالی زیبا و دریافت‌های خوب، ایران با جای خالی صالحی به امتیاز ۳۰ رسید.

اسلوونی با حمله دقیق خود توپ را به امتیاز تبدیل کرد تا نتیجه ۳۰-۳۰ شود.

سعید معروف از توپ جا ماند تا اسلوونی به امتیاز ۳۱ برسد.

برخورد توپ به تور و تغییر مسیر توپ باعث شد تو در زمین ایران بنشیند و اسلوونی با نتیجه ۳۲-۳۰ به برتری برسد. اسلوونی با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی در این دیدار رسید.

کد خبر 501167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 2
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • کیومرث گلریز IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
  1 0
  سلام چطوری که ما ست اول را با اختلاف بالا از اسلونی میبریم ستهای بعدی با همان بازی کنان ۳ست پیا پی میبازیم اقای سرمربی چطرکه سرمربی اسلونی توانست بازی را به نفع خودش برگرداند سر مربی ما قشنگ نشست تماشا کرد لااقل میبینی بازیکن ما هم اسپک را خراب میکنه هم صفراشا لااقل یک تکانی به خودت بده بابا چرا دلارهای این مردم را که وضعیت اقتصادی بدی دارند میدهی خارجی ها میخورند کی باید به مربی های خودمان اعتماد کنیم این همه پول را دور نریزید من موندم
 • ناشناس IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸
  1 0
  تاسف باره...آبرو ریزیه...اینجا باید پشت سر هم ببازین که مثلا تو المپیک میخواین شق القمر کنین؟؟؟!!!...این چجور بازیه چجور سرویس زدنه؟!بچه های چاله میدون بهتر سرویس میزنن بمولا...عهههه...بحث فقط امشب نیست به تیم ته جدول که به همه باخته هم میبازین آخه...؟این مربی رو باید با لگد پرتش کرد بیرون ..