قیمت اوراق مسکن امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۰+ جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۵۵۲ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۱۱۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار و ۳۶۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۴ هزار و ۵۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته هزار ۵۹۸ و ۳۴۹ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۳۳۶ ریال و قیمت تقاضا ۶۱۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۸۰۶ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۳ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۸ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۹ هزار و ۲۳۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۴۳ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۵۰۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۹ هزار و ۶۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۸ هزار و ۴۷۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۵۳۶ ریال، امروز ۶۱۱ هزار و ۹۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار و ۳۱۲ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۶ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۹۷۴ ریال، امروز ۶۱۸ هزار و ۶۵۳ ریال و قیمت عرضه ۶۲۶ هزار و ۸۲۲ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۱۳۰ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۶۶۵ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار و ۹۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۴۱۹ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۳۵۹ ریال و قیمت عرضه ۶۲۴ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۶۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۶۱۲ هزار و ۵۳۰ ریال، امروز ۶۲۰ هزار و ۲۸۵ ریال و قیمت عرضه ۶۴۳ هزار و ۱۵۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۲۹۹ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۸۰۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۲۹۸ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۵۸۰ ریال و قیمت عرضه ۶۱۸ هزار و ۹۰۰ ریال قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۱۱۱ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۶۱۹ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۷۱۷ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۱۴۵ ریال و قیمت عرضه ۶۱۸ هزار و ۷۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۷ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۷۸۵ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۴۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۴ هزار و ۶۶۳ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۹۲۲ ریال و قیمت عرضه ۶۱۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۶۰۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۵۶۴ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۵۲۹ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۸ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۳۴ ریال، امروز ۶۱۰ هزار و ۸۷۱ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۵۱۹ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۹۰۴ ریال و قیمت عرضه ۶۲۷ هزار و ۳۹۴ ریال قیمت تقاضا آن ۶۲۰ هزار و ۱۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز ۵۹۲ هزار و ۶۳۹ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۷۴۶ ریال و قیمت عرضه ۶۲۲ هزار و ۲۵۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۱۹۷ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۶۶۵ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۶۹۲ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۹۷۵ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار و ۲ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۲۳۹ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۹۲۷ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا ۶۳۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۳ هزار و ۴۶۷ ریال، امروز ۶۱۲ هزار و ۹۷۷ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۲۰ هزار ریال است.

کد خبر 500954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.