قیمت اوراق مسکن امروز ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۴۱)، روز گذشته ۵۵۶ هزار و ۸۴۳ ریال، امروز ۵۸۴ هزار و ۳۳۳ ریال و قیمت عرضه ۵۹۶ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۴ هزار و ۶۸۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته هزار ۵۶۱ و ۱۳۴ ریال، امروز ۵۸۸ هزار و ۳۳۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۹ هزار و ۱۹۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۶۰ هزار و ۷۳۰ ریال، امروز ۵۸۴ هزار و ۱۴۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۳ هزار و ۳۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۶۰ هزار و ۲۱۷ ریال، امروز ۵۸۶ هزار و ۸۳۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۵۷ هزار و ۶۹۱ ریال، امروز ۵۸۲ هزار و ۴۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۵ هزار و۱۸۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۵۵ هزار و ۷۲۵ ریال، امروز ۵۷۱ هزار و ۸۶۶ ریال و قیمت عرضه ۹۸۰ هزار و ۲۰۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۳ هزار و ۵۱۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۵۹ هزار و ۲۹۶ ریال، امروز ۵۸۳ هزار و ۴۰۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۷ هزار و۲۶۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۶۲ هزار و ۳۱۱ ریال، امروز ۵۸۹ هزار و ۲۸ ریال و قیمت عرضه ۹۶۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۵۵ هزار و ۳۷۲ ریال، امروز ۵۸۳ هزار و ۶۰ ریال و قیمت عرضه ۹۵۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۳ هزار و ۱۴۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۶۵ هزار و ۲۸۶ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۵۵۰ ریال و قیمت عرضه ۹۸۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۰ هزار و ۵۹۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۵۷ هزار و ۸۸۷ ریال، امروز ۵۸۲ هزار و ۶۸ ریال و قیمت عرضه ۹۵۰ هزار ریال قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار و ۸۷۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۶۴ هزار و ۸۲۸ ریال، امروز ۵۸۹ هزار و ۹۱ ریال و قیمت عرضه ۹۸۴ هزار و ۶۶۶ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار و ۶۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۶۲ هزار و ۸۸۳ ریال، امروز ۵۸۵ هزار و ۱۲۳ ریال و قیمت عرضه ۹۸۵ هزار و ۴۱۳ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۱ هزار و ۲۷ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۶۴ هزار و ۳۹۷ ریال، امروز ۵۸۵ هزار و ۷۵۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۸ هزار و ۸۵۴ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار و ۶۱۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۵۹ هزار و ۱۶۹ ریال، امروز ۵۸۶ هزار و ۶۷۷ ریال و قیمت عرضه ۹۵۵ هزار و ۱۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۷ هزار و ۱۲۷ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۵۸ هزار و ۴۳۴ ریال، امروز ۵۸۴ هزار و ۳۲۰ ریال و قیمت عرضه ۶۱۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۶ هزار و ۳۵۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۵۷ هزار و ۳۶۵ ریال، امروز ۵۸۴ هزار و ۸۹۷ ریال و قیمت عرضه ۶۱۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار و ۲۳۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۶۰ هزار و ۹۵ ریال، امروز ۵۸۰ هزار و ۳۴۷ ریال و قیمت عرضه ۶۱۸ هزار ریال قیمت تقاضا آن ۵۸۸ هزار و ۹۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۶۹ هزار و ۵۵۴ ریال، امروز ۵۸۷ هزار و ۳۶۱ ریال و قیمت عرضه ۶۱۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار و ۳۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۶۴ هزار و ۳۹ ریال، امروز ۵۸۹ هزار و ۶۳ ریال و قیمت عرضه ۶۱۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار و ۲۴۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۶۴ هزار و ۵۷۲ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۱۵۳ ریال و قیمت عرضه ۶۲۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار و ۸۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۶۳ هزار و ۶۳۱ ریال، امروز ۵۸۱ هزار و ۵۵۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۱ هزار و ۸۱۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۵۲ هزار و ۵۱۷ ریال، امروز ۵۷۹ هزار و ۷۳ ریال و قیمت عرضه ۵۹۳ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۱۴۲ ریال است.

کد خبر 499301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.