اعلام دستمزد مبنای کسرحق بیمه در سال ۱۴۰۰

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه‌ای، دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۰ را به همه واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ کرد.

به گزارش ایمنا، به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به بخشنامه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه جلسه ۲۳ اسفند سال گذشته شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰، میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری با جزئیات زیر اعلام می‌شود.

بر این اساس حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۸۸۵ هزار و ۱۶۵ ریال اعلام می‌شود. سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه ۱۳۹۹، معادل ۲۶ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال به شرح زیر افزایش می‌یابد.

با توجه به اینکه طبق بند ۳ تصویب نامه شورای عالی کار مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهیانه مبلغ ۶ میلیون ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای و همچنین بر اساس مصوبه مورخ یکم شهریور ۹۹ هیأت محترم وزیران مبلغ ۳ میلیون ریال به عنوان حق مسکن (از ابتدای تیر ۱۳۹۹) به کارگران مشمول قانون پرداخت کنند، از این رو کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های ۵ و۵.۱ جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.

چنانچه بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه شدگان در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام می‌شود.

به موجب بند ۲ مصوبه مزبور و تبصره‌های ذیل آن و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، تمامی کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طبقه بندی مشاغل) که دارای حداقل یکسال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است به مبلغ روزانه ۴۶ هزار و ۶۶۷ ریال حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی بر اساس مصوبات سالیانه شورایعالی کار و میزان سنوات اشتغال بیمه شده در همان کارگاه و از تاریخ مبنای یکم فروردین ۹۵( برای اولین پایه سنواتی) قابل محاسبه خواهد بود.

به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از یکم فروردین ۱۴۰۰، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۶۳۶ هزار و ۸۰۹ ریال) درج شده است، چنانچه در سال ۱۴۰۰ کارفرما از ارسال و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان خودداری و یا در لیست‌های ارسالی ترک کار آنها را اعلام نکند، دستمزد آنها به شرح بندهای ۲ و۳ مذکور تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه‌های که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد.

حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه امور بیمه شدگان مورخ ۰۵/‌۰۱/‌۱۳۹۸‬ برابر ۲/۱ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۹ از رقم روزانه ۶۳۶ هزار و ۸۰۹ ریال بیشتر است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۲۶ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۲ هزار و۷۸۵ ریال مطابق روش زیر در سال جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از ۲.۱ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۰ معادل رقم روزانه ۸۸۵ هزار و۱۶۵ ریال خواهد بود. همچنین با توجه به مفاد بند ۴ دستور اداری مورخ ۲۲ / ۱۲ / ۹۹ در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۳۹۹ باشد، باید ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۹۹ رعایت شود.

همه پرداختی‌های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۰ به بعد است، با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ۱۴۰۰ است تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ ترمیم می‌شود.

ضریب دستمزدی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند ۷ جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶ / ۳ / ۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین و از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۴۰۰ مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می‌شود.

الف) رانندگان بین شهری

رانندگان وانت بار، سواری، مینی بوس، کامیونت و … رانندگان اتوبوس، کامیون و...

۱.۲ برابر حداقل دستمزد ۱.۵ برابر حداقل دستمزد

ب) رانندگان درون شهری:

رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر (سواری، مینی‌بوس و…) رانندگان اتوبوس درون شهری

۱.۱ برابر حداقل دستمزد ۱.۱ برابر حداقل دستمزد ۱.۱ برابر حداقل دستمزد

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب ۱/۵) معادل یک میلیون و ۳۲۸ هزار، بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری (ضریب ۱/۲) معادل یک میلیون و ۶۲ هزار ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی‌بوس درون شهری (ضریب ۱/۱) معادل ۹۷۴ هزار ریال تعیین می‌شود.

ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع بند ۴ جلسه مورخ ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۲ هیأت مدیره محترم سازمان، به شرح زیر تعیین و از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۰ مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) ۱/۴ برابر حداقل دستمزد

ب) کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) ۱/۳ برابر حداقل دستمزد

ج) کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۱/۲ برابر حداقل دستمزد

با توجه به بند فوق حق بیمه کارگران ساختمانی می‌بایست بر اساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب ۱/۲، ۱/۳، ۱/۴ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب یک میلیون و۶۲ هزار، یک میلیون و ۱۵۱ هزار و یک میلیون و ۲۳۹ هزار) ریال بر اساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیأت مدیره محاسبه و وصول شود.

با توجه به مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع موضوع حسب مورد در ماه‌های ۳۱، ۳۰ و۲۹ روزه الزامی است.

کد خبر 488240

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.