تدوین الگوی مطلوب نیاز سنجی پژوهشی در شهرداری اصفهان

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: مبانی پژوهش تدوین الگوی مطلوب نیاز سنجی پژوهشی در شهرداری اصفهان در پی بررسی فرایند نیازسنجی پژوهشی در حوزه مدیریت شهری تعریف شده است.

سعید ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بررسی‌ها و پژوهش‌ها حاکی است که عوامل متعددی در استفاده از یافته‌های پژوهشی نقش دارند.

وی افزود: نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی، ایجاد ارتباط نزدیک و مستمر بین محققان و مجریان، ارزشیابی میزان اثربخشی و سودمندی نتایج تحقیقات، تقویت و رشد شایستگی‌های علمی محققان، ایجاد نظام اطلاع رسانی مناسب، تأسیس بانک اطلاعاتی، رشد فرهنگ پژوهشی، ایجاد دوره‌های آموزشی، ایجاد کمیته اشاعه و کاربست پژوهشی، ترغیب و تشویق پژوهشگران، افزایش کیفیت روش‌شناسی تحقیق، از بین بردن شکاف بین محققان و تصمیم‌گیران، مدیریت مناسب پژوهشی، تقویت بینش پژوهشی در مدیران، دسترسی بموقع به نتایج تحقیقات، از بین بردن کنترل‌های خشک اداری، تقویت روحیه واقع‌بینی، برگزاری جلسات هم اندیشی، استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی و فعال کردن مراکز پژوهشی از عوامل استفاده از یافته‌های تحقیقات است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: پاسخ به سوالاتی نظیر اینکه عناوین پژوهشی چگونه باید مشخص شود و چه کسانی باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند؟، از چه روش‌ها و ساز و کارهایی برای تعیین اولویت‌های تحقیقاتی استفاده کرد؟، چه رویکردی برای شناسایی اولویت‌ها باید به کار گرفته شود؟ و سوالاتی از این دست، جملگی بیانگر حساسیت و اهمیت پرداختن به نیازسنجی پژوهشی در فرآیند برنامه‌ریزی تحقیقات است.

وی با بیان اینکه اساس رویه حاکم بر تدوین و انتشار فراخوان‌های پژوهشی مبتنی بر بررسی موضوعات مطرح شده از سوی افراد، گروه‌ها و محافل گوناگون توسط شورای پژوهشی سازمان‌ها است، گفت: این رویکرد که عمدتاً مبتنی بر نوعی واکنش و عکس‌العمل نسبت به موضوعات و علایق پژوهش مطرح شده، فاقد برنامه و رویه‌های منسجم است و عمدتاً منتج به نتایج پژوهشی بی ارتباط با هم، غیر مؤثر و کارا می‌شود.

ابراهیمی ادامه داد: وجود مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون پرداختن به موضوعات غیرضروری، عدم هماهنگی بین طرح‌های پژوهشی در دست اجرا، انجام پژوهش‌های موازی و تکراری و … همگی بیان‌گر آن است که تعریف عناوین پژوهشی باید از مبنای علمی و عینی برخوردار باشد و ریشه در نیازهای واقعی داشته باشد، در غیر این صورت ضمن اتلاف منابع، موجبات اثربخشی پایین نتایج پژوهش‌ها و در نتیجه بی‌اعتقادی به پژوهش را دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه موضوع شناسایی نیازهای پژوهشی و در ادامه اولویت بندی آنها به طور جدی مطرح می‌شود، افزود: نیازسنجی پژوهشی، قلمروی جوان و در حال تحول است، این قلمرو علمی که ریشه در زمینه نیازسنجی از یک سو و مدیریت پژوهشی از سوی دیگر دارد، از پیشینه چندانی برخوردار نیست.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان اظهار کرد: در داخل کشور، تاکنون پژوهش‌های محدودی در این زمینه صورت گرفته که به ندرت درصدد تبیین نظری موضوع و شرح متدولوژیک نیازسنجی پژوهشی برآمده‌اند و از سوی دیگر در سطح بین‌الملل نیز دستاوردهای بشری در این عرصه هنوز در حال تکامل و توسعه است.

وی با بیان اینکه شهرداری از مهم‌ترین سازمان‌های متولی اداره امور شهرها است و اقدامات گسترده‌ای را در راستای توسعه و عمران شهرها انجام می‌دهد، تصریح کرد: ارتقای کیفیت عملکرد شهرداری مستلزم تصمیم‌گیری مبتنی بر شناخت واقعیت‌های موجود است که این امر از طریق انجام پژوهش‌های دقیق و کاربردی محقق می‌شود.

ابراهیمی گفت: اتخاذ چنین رویکردی نیازمند دستیابی به فرآیند نیازسنجی پژوهشی است تا با شناسایی و درک نیازهای واقعی جامعه، به عناوین پژوهش‌هایی که در برگیرنده نتایج با اهمیت برای شهر و شهروندان است، دست یابد؛ از این رو آن‌چه که مسئله اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد عبارت است از اینکه در حال حاضر در سطح شهرداری اصفهان، اولویت‌های تحقیقاتی چگونه تعیین می‌شود و در وضعیت مطلوب، مکانیزم تعیین اولویت پژوهشی در شهرداری اصفهان چگونه باید باشد.

وی ادامه داد: با توجه به معرفی پروژه از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان مهم‌ترین مسائل در حوزه پژوهش‌های شهری شامل عدم ارتباط منطقی بین نیازهای جامعه و پژوهش‌های انجام شده، عدم رضایت از اثربخشی پژوهش‌ها علیرغم صرف هزینه‌های هنگفت است و علاوه بر موارد مذکور می‌توان مسائل دیگری را نیز در حوزه پژوهش‌های شهری تدقیق کرد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: مسائل دیگر در حوزه پژوهش‌های شهری، عدم شناسایی مناسب نیازهای مطالعاتی و پژوهشی مبتنی بر نیازهای واقعی شهر اصفهان، عدم فعالیت و تصمیم‌گیری‌های مدیریت شهری مبتنی بر پژوهش و مطالعه لازم، فقدان ارزیابی عملکرد گذشته و اثربخشی پژوهش‌های انجام شده، موازی کاری و انجام مطالعات تکراری تحت عناوین پژوهشی مختلف اعم از طرح پژوهشی، پایان نامه و … در بخش‌های مختلف شهرداری اصفهان، فقدان نظام جامع برای تعریف پروژه‌های پژوهشی در شهرداری اصفهان و سازمان‌های تابعه و عدم ارتباط مناسب و مؤثر بین مراکز پژوهشی و شهرداری و فقدان سازوکار استفاده از نتایج مطالعات در توسعه شهر است.

وی تاکید کرد: با توجه به فرآیند نیازسنجی پژوهشی در شهرداری اصفهان که عمدتاً مبتنی بر اعلام نیازهای پژوهشی از سوی معاونت‌های مختلف شهرداری است و بررسی شرایط موجود که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از عناوین تعریف شده از سوی حوزه‌های مختلف، برآمده از نیازهای واقعی نیست و از این رو منجر به حل مسئله نمی‌شود و یا ساز و کار مشخصی برای کاربست نتایج به دست آمده از پژوهش در روند تصمیم‌گیری‌های شهرداری وجود ندارد؛ مبانی پژوهش تدوین الگوی مطلوب نیاز سنجی پژوهشی در شهرداری اصفهان در پی بررسی فرآیند نیازسنجی پژوهشی در حوزه مدیریت شهری تعریف شده است.

ابراهیمی گفت: با توجه به تحلیل‌های شده بر روی پاسخ‌های دریافتی، مهم‌ترین ضعف‌های موجود در ساز وکار تعریف و اولویت‌بندی پروژه‌های پژوهشی شامل کاربردی کردن پژوهش‌های انجام شده (رویکرد پژوهش‌ها و کار بست نتایج آنها)، تشخیص عناوین پژوهشی، زمان‌بر بودن فرآیند تعریف و فراخوان، تغییر رویکردها بر اثر تغییر مدیریت (ضعف در راهبرد کلان برای پژوهش‌ها)، شکاف جدی بین دانشگاه‌ها و شهرداری، بی‌اعتقادی مدیران شهری به موضوع پژوهش و ضعف در بانک اطلاعاتی پژوهش‌های شده است.

وی با اشاره به جمع بندی راه حل‌ها، اظهار کرد: با وجود مباحث نظری مطرح شده، اولویت‌یابی و معرفی فعالیت‌های پژوهشی مجموعه شهرداری اصفهان، در نهایت حاصل پژوهش با نظر به مدل‌ها و رویکردهای نیازسنجی پژوهشی، مراحل و دستور العمل‌های اجرایی ارائه می‌کند، بنابراین خروجی پژوهش شامل مراحل نیازسنجی پژوهشی در شهرداری اصفهان و ارتباط آنها، توضیحات مرتبط با هر مرحله و فرم‌های مورد نیاز است.

کد خبر 415328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.