• ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۱
  • کد خبر: 353345
مترو تهران

«ســاماندهی ترافیــک شــهری» و « تســهیل رفــت و آمد دانش آموزان و دانشــجویان » از اولویت های حوزه حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان در دو هفته اول مهر است که به گفته علیرضا صلواتی با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و دیگر سازمان های مسئول برای تحقق آنها برنامه ریزی شده است.

به گزارش ایمنا، با آغاز ســال تحصیلــی جدیــد و بازگشــت دانــش آموزان و دانشــجویان بــه مــدارس و دانشــگاه هــا، بــه تعــداد خودروهایی که در معابر شــهری تردد می کنند، افزوده می شــود. راهکار اصلی رهایی از ترافیک ســنگین مهر، اســتفاده از سیســتم های حمــل و نقل عمومی اســت. معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان تاکید مــی کنــد کــه اولویــت اول حــوزه حمــل و نقــل اصفهان بــرای رفــت و آمــد دانــش آمــوزان و دانشــجویان حمل و نقل همگانی، متــرو، اتوبــوس و تاکســی اســت.

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان به هماهنگی انجام شده با اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برای سرویس مدارس اشاره می کند و می گوید: امسال  ۷۰ هزار دانش آموز با استفاده از سرویس مدارس جابه جا می شوند.

صلواتی بــه اقدامات جدید ســازمان تاکســیرانی اشــاره می کند  و از پیش بینی ضوابطی برای فعالیت رانندگان ســرویس ها خبر می دهد و ایــن ضوابط رفتار و پوشــش تاکســیرانان را دربر می گیــرد.  هر ســال مهر که فرا می رســد دانش آموزان و دانشــجویان بســیاری همزمان با اســتفاده از ناوگان اتوبوسرانی به مدرسه و دانشگاه می روند. افزایش چند هزار نفری مسافران اتوبوس های شهری،  برنامه ریزی دقیق برای فعالیت نــاوگان و نظارتی جامع بــر آن را ضروری می کند. شرکت اتوبوسرانی اصفهان این روزها تلاش می کند برای استقبال از ســفرهای شــهری که تا یک هفته آینده افزایش مــی یابــد، کمیــت و کیفیــت نــاوگان اتوبوســرانی را افزایش دهد.

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهان  با تاکید بر اینکه شرکت اتوبوسرانی اصفهان اتوبوس مدرسه را امسال جدی تر از گذشته پیگیری کرده است، می گوید: حمل و نقل دانش آموزان با استفاده از اتوبوس به گونه ای  انجام می شود که رضایت والدین را تامین کند. برای اینکه دانش آموزان در سفرهای شهری به بهترین شیوه بتوانند از ناوگان اتوبوسرانی استفاده کنند و مهر اتوبوس ها به دل آنها بنشیند، در روزهای پایانی تابســتان، اتوبوس های ناوگان اتوبوســرانی اصفهان آماده شــده اند تا بتوانند پاســخگوی افزایش سفرهای شــهری در این روز ها باشند. با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برنامه ریزی شده اســت تا اتوبوس هــا در کریدورهای ویــژه، به دانــش آموزان سرویس دهی کنند. علاوه بر سرویس های عادی در ۱۰۲ خط اتوبوسرانی، ۵۰ ســرویس به سفرهای ســیاحتی، فرهنگی و تفریحی دانش آموزی اختصاص می یابد.  «بفرمایید مترو» برنامه ویژه امسال ستاد مهر است که به گفته معاون حمل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهان بــا همکاری ســازمان فرهنگی اجتماعــی و ورزشــی و کمیته فرهنگ شــهروندی شهرداری اصفهان با اولویت دانش آموزان اجرامی شود.  به گفته صلواتی در تقاطع های شهری که به ایستگاه های مترو دسترسی دارند یا مدارسی که در مجاورت  این ایستگاه ها قرار دارند، برنامه ویژه اجرا می شود . از ابتدای مهر برای کمترشدن زمان انتظار دانش آموزان  و دانشجویان سرفاصله زمانی عبور قطار در ایستگاه های مترو به ۱۰ دقیقه می رسد.

منبع: اصفهان زیبا

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =