نگاهی به پوستر جشنواره فیلم کودک و نوجوان از ابتدا تاکنون

سی امین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان ۹ تیرماه ۱۳۹۶ به میزبانی شهر اصفهان آغاز می شود.

به گزارش ایمنا، سی امین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان درحالی در شهر اصفهان برگزار می شود که این شهر تاکنون بیشترین تعداد میزبانی این جشنواره را داشته است، ضمن اینکه پیش از این، جشنواره فیلم کودک و نوجوان در شهرهای همدان، تهران و کرمان نیز برگزار شده است. در این گزارش پوستر سی دوره برگزاری این جشنواره مرور می شود.

اولین دوره

اولین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان بهمن ماه ۱۳۶۱ به میزبانی شهر تهران برگزار شد.

دومین دوره

دومین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان بهمن ماه ۱۳۶۲ در شهر تهران برگزار شد.

سومین دوره

سومین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان بهمن ماه ۱۳۶۳ به میزبانی شهر تهران برگزار شد.

چهارمین دوره

چهارمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان بهمن ماه ۱۳۶۴ به میزبانی شهر تهران برگزار شد.

پنجمین دوره

پنجمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان بهمن ماه ۱۳۶۸ به میزبانی شهر تهران برگزار شد.

ششمین دوره

ششمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان آبان ماه ۱۳۶۹ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

هفتمین دوره

هفتمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهرماه ۱۳۷۰ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

هشتمین دوره

هشتمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهرماه ۱۳۷۱ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

نهمین دوره

نهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان شهریورماه ۱۳۷۲ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

دهمین دوره

دهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان آبان ماه ۱۳۷۳ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

یازدهمین دوره

یازدهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۷۴ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

دوازدهمین دوره

دوازدهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۷۵ به میزبانی شهر کرمان برگزار شد.

سیزدهمین دوره

سیزدهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۷۷ به میزبانی شهر تهران برگزار شد.

چهاردهمین دوره

چهاردهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۷۸ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

پانزدهمین دوره

پانزدهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۷۹ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

شانزدهمین دوره

شانزدهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۸۰ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

هفدهمین دوره

هفدهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۸۱ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

هجدهمین دوره

هجدهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۸۲ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

نوزدهمین دوره

نوزدهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۸۳ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

بیستمین دوره

بیستمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۸۴ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

بیست و یکمین دوره

 بیست و یکمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ به میزبانی شهر همدان برگزار شد.

بیست و دومین دوره

بیست و دومین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان تیر ماه ۱۳۸۷ به میزبانی شهر همدان برگزار شد.

بیست و سومین دوره

بیست و سومین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مرداد ماه ۱۳۸۸ به میزبانی شهر همدان برگزار شد.

بیست و چهارمین دوره

بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۸۹ به میزبانی شهر همدان برگزار شد.

بیست و پنجمین دوره

بیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان آبان ماه ۱۳۹۰ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

بیست و ششمین دوره

بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۹۱ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

بیست و هفتمین دوره

بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۹۲ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

بیست و هشتمین دوره

بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهر ماه ۱۳۹۳ به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

بیست و نهمین دوره

بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهرماه ۱۳۹۴ به میزبانی شهر همدان برگزار شد.

و اما ... سی امین دوره

سی امین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان تیر ماه ۱۳۹۶ به میزبانی شهر اصفهان برگزار می شود.

آنچه در پوسترهای سی دوره جشنواره فیلم و کودک و نوجوان دیده می شود، نشان می دهد که پوستر سی امین دوره جشنواره، جهش قابل توجهی را نسبت به پوسترهای سایر دوره ها داشته است. در این پوستر از نقش پروانه به وفور استفاده می شود که به گفته مرضیه سرمشقی، طراح این پوستر، در عین اینکه برگرفته از نشان جشنواره است به نوعی نشان دهندۀ انسان هایی است که می توانند مثل پروانه از یک موجود خام، ناآگاه و معمولی به موجودی با فکر و آگاهی کامل تبدیل شوند. از سویی دیگر با عدم نمایش صورت کودک در این پوستر، عدم اختصاص حشنواره به جنسیت خاص را مطرح می کند؛ ضمن اینکه کودک تمام صفحه را پرکرده است که نشان می دهد این جشنواره به کودک و نوجوان تعلق دارد./

کد خبر 308770

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.