سرویس گرافیک

بدون خبرنگار لحظه‌ها ماندگار نمی‌شود

اگر زحمات شما نباشد، این لحظه‌ها هرگز ماندگار نمی‌شود... شما آن‌را حفظ می‌کنید و در اختیار افکار مردم قرار می‌دهید. بدون این دوربین‌ها، قلم‌ها و دلسوزی‌های شما برای تهیه و تنظیم اخبار و مطالب، این کارهای ما مثل یک چیزهای تثبیت نشده است. مقام معظم رهبری ٨٠/٨/٢٣

برچسب‌ها