طرح پذیرش مردودین آزمون وکالت با عنوان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار