شیوع سویه های جدید کرونا در جهان و اثربخشی واکسن بر آنها