شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ استان تهران، تهران