سرپرست اداره‌ کل امور فنی و نظارت بر پروژه‌های عمرانی