سابقه شرارت و ناامنی، گروگانگیری و حمل مسلحانه در کرمان