دوز سوم واکسن کرونا باید با ۲ دوز تزریق‌شده یکسان باشد