تسریع در واکسیناسیون خبرنگاران در برابر ویروس کرونا