تائید تزریق واکسن سینوفارم به کودکان سه سال به بالا