ایجاد ظرفیت بهره برداری از مرکز همایش‌های بین المللی اصفهان