انفجار توام با حریق الکل در انبار غیرمجاز مواد شیمیایی