افزایش سرمایه‌گذاری‌ بلژیک در بخش زیرساخت‌های اجتماعی