اثرات درون گرایی و برون گرایی زوجین در زندگی مشترک