بازتاب زاینده رود

زاینده رود در شب حال و هوای شاعرانه دارد نورهایی که لحظه به لحظه در موج هایش گم می شود هوای قدم زدن را به سر آدم می اندازد. شب است اما در کنار این رود نورها درخشندگی روز را به شما هدیه می دهند.

برچسب‌ها