هوای زنده رود...

جاری که باشد یک لحظه تنها نمی ماند، همیشه همین طور بوده؛ نمی شود اصفهانی بود و هوای زنده را نداشت؛ باید فرصت کوتاه بازگشتش را غنیمت شمرد؛ زاینده رود هر چند کوتاه وقتی که باشد غم را از نصف جهان با خود می برد تا در تالاب هزار ساله دفن کند؛ دریغ که رود به گاوخونی نمی رسد...

برچسب‌ها