طلوع زاینده رود در شرق...

همه آماده‌اند، همه مردها، تراکتورها و بذرها، برای از سر گرفتن زندگی،‌ برای بیدار کردن زمین‌ پس از ۱۸ ماه کابوس ممتد؛ شرق با طلوع زاینده رود، دوباره زنده شده است.

برچسب‌ها