چه محصولاتی در بورس کالا عرضه می‌شود؟

در تالار پتروشیمی آمونیاک (مایع)، انواع اوره، منو اتانول آمین، اسیدنیتریک، کود مایع ازته، منو اتانول آمین، تری اتانول آمین و آرگون عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _شنبه دوازدهم آذرماه ۱۴۰۱_ تالار فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه انواع قیر و لوب کات سنگین و سبک است.

تالار صنعتی نیز میزبان عرضه گندله سنگ‌آهن، انواع میلگرد، شمش بلوم، ناودانی، ورق گالوانیزه خودرو، تیرآهن بال و آهن اسفنجی است.

در تالار حراج باز کنسانتره سنگ‌آهن، سنگ‌آهن کلوخه و دانه‌بندی و وکیوم باتوم عرضه خواهد شد.

همچنین در تالار پتروشیمی آمونیاک (مایع)، انواع اوره، منو اتانول آمین، اسید نیتریک، کود مایع ازته، منو اتانول آمین، تری اتانول آمین و آرگون عرضه می‌شود.

تاریخ عرضه نام کالا تالار
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ قیر PG۶۴۲۲ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ قیر MC۲۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ قیر MC۲۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ لوب کات سنگین تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ گندله سنگ آهن تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ میلگرد کلاف ۶.۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۷۰CR۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۷۰CR۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۷۰CR۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ناودانی ۱۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ناودانی ۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۸۰*۱۸۰)۷۰CR۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)CK۴۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) CK۶۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)R۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ آهن اسفنجی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) st۶۰-۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)CK۴۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ گندله سنگ آهن تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ گندله سنگ آهن تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۱SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ گندله سنگ آهن تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ گندله سنگ آهن تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ آهن اسفنجی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ورق گالوانیزه خودرو تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)C۶۲D۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)C۴۲D۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) CK۶۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ناودانی ۱۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)CK۶۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)CK۴۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) SWRY تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)C۷۲D۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) C۶۸D۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تیرآهن بال پهن طول کوتاه ۲۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) CK۶۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ میلگرد کلاف ۶.۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تیرآهن بال پهن طول کوتاه ۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تیرآهن بال پهن ۲۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ گندله سنگ آهن تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تیرآهن بال پهن ۲۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تیرآهن بال پهن طول کوتاه ۲۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ناودانی ۲۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ناودانی طول کوتاه ۲۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ آهن اسفنجی بریکت تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ آهن اسفنجی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ میلگرد کلاف ۶.۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تیرآهن بال پهن ۱۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تیرآهن بال پهن ۱۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تیرآهن بال پهن ۱۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تیرآهن بال پهن ۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تیرآهن بال پهن ۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ گندله سنگ آهن تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) RST۳۴-۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ آهن اسفنجی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تیرآهن ۲۰و۲۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تیرآهن ۲۷ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ میلگرد کلاف ۵.۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) RST۳۴-۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)A۵۷۲Gr۵۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)SG۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) SWRY تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تیرآهن ۲۴ تا ۳۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ گندله سنگ آهن تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ آهن اسفنجی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) st۶۰-۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)CK۴۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تیرآهن بال پهن طول کوتاه ۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تیرآهن ۲۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ گندله سنگ آهن تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ میلگرد کلاف ۶.۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ سبد میلگرد ساده صنعتی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۷۰CR۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ناودانی ۱۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ناودانی ۱۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ناودانی ۱۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ آهن اسفنجی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ سنگ آهن دانه بندی تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ سنگ آهن کلوخه تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ سنگ آهن دانه بندی تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ سنگ آهن دانه بندی تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ وکیوم باتوم تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ آمونیاک (مایع) تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ اوره پریل تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ اوره گرانول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ آمونیاک (مایع) تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ منو اتانول آمین تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ اسید نیتریک تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ کود مایع ازته تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ پلی پروپیلن فیلم RG۳۴۲۰L تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ منو اتانول آمین تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تری اتانول آمین تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تری اتانول آمین تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ آرگون تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ پلی وینیل کلراید S۶۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ آمونیاک (مایع) تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ اوره پریل تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات گرید صندلی خودرو تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP۶۰۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ سود کاستیک تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات Modified (KLM-۱۰۰B) تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات فوم سرد (KMT-۱۰) تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ انیدرید فتالیک تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ انیدرید فتالیک تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E۱X۷۵LC تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ آرگون تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ پلی کربنات ۰۴۰۷UR تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ پلی کربنات ۱۰۱۲UR تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ اسید نیتریک تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ اپوکسی رزین مایع ۰۶EXC تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ آلیاژ پلی کربنات LED تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B۰۲ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ اوره گرانول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ آمونیاک (مایع) تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ اوره گرانول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ پلی پروپیلن فیلم RP۱۲۰Ls تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ اپوکسی رزین جامد E۰۱۱P تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ پلی کربنات W۱ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ آلیاژ پلی کربنات ABS تالار پتروشیمی
کد خبر 624065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.