رویکرد پایداری در شهرهای هوشمند

توسعه پایدار شهری نوعی راهبرد توسعه با ابعاد گسترده و پیچیده مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و کالبدی است و تکیه بر یک عامل منفرد در شکل‌دهی به آن، اقدامی نسنجیده و ناآگاهانه محسوب می‌شود؛ شهر هوشمند یک راهکار در جهت پایداری شهرها است.

به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس چکیده یک مقاله، به همراه رشد سریع جمعیت و تمرکز آن در شهرها توسعه شهری پایدار با بحرانی که چشم‌انداز آینده بشر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مواجه شده است.

توسعه شهری پایدار ملزم است تهدید ناشی از استفاده بی‌رویه منابع غیر قابل تجدید را کاهش دهد تا مجبور به جایگزینی فضایی و جغرافیایی المان‌های محیطی در مکان دیگر نباشد و لذا تعادل دینامیکی را از بین نبرد.

شهر هوشمند تعبیر دیگری از شهر مجازی، شهر الکترونیک، شهر همه جا حاضر و شهر دیجیتال که دربردارنده رفتار مجازی شهر است، تعریف شده و انواع ارتباطات شهری خدمات شهری تراکنش‌ها و اطلاعات شهری در آن ظهور پیدا می‌کند؛ شهر هوشمند یک شهر الکترونیک زنده است که قطعاً قدرت درک معنا و رفتار و علائم انسانی را دارد.

طی چند دهه اخیر مفهوم توسعه پایدار یکی از مفاهیم در فرهنگ جهانی و ادبیات توسعه بدل شده، توسعه پایدار از معدود مفاهیمی است که هم دارای جذابیت‌های خاص برای سیاست‌مداران و تصمیم سازان بوده و هم با آرمان‌های آحاد جامعه همخوانی دارد.

قسمت عمده‌ای از ادبیات موجود در خصوص ابعاد و مؤلفه‌های اساسی توسعه پایدار بر روی سه بعد اصلی تاکید کرده که عبارتند از ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی؛ روی هم رفته می‌توان گفت هدف اصلی توسعه پایدار تأمین نیازهای اساسی بهبود ارتقای سطح زندگی برای همه حفظ و اداره بهتر اکوسیستم‌ها و آینده امن‌تر و سعادتمند تر ذکر شده است.

به همراه رشد سریع جمعیت و تمرکز آن در شهرها توسعه شهری پایدار با بحرانی که چشم‌انداز آینده بشر را تحت تأثیر قرار می‌دهد مواجه شده است، توسعه شهری نیازهای حال را بدون در نظر گرفتن توانایی نسل‌های آینده برای رفع نیازهایش آن برطرف می‌کند، در حالی که توسعه شهری پایدار ملزم است تهدید ناشی از استفاده بی‌رویه منابع غیر قابل تجدید را کاهش دهد تا مجبور به جایگزینی فضایی و جغرافیایی المان‌های محیطی در مکان دیگر نباشد و لذا تعادل دینامیکی را از بین نبرد.

رشد پایدار اقتصاد و ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای هوشمند

توسعه پایدار شهری نوعی راهبرد توسعه با ابعاد گسترده و پیچیده مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی است، شهر هوشمند واقعیتی است که با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی اطلاعات در شهرها در راستای پاسخگویی به نیازهای جدید شهروندان به اطلاعات مناسب و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در زندگی شهری پا به عرصه حضور گذاشته است.

آنچه یک شهر را به سمت هوشمندی پیش می‌برد صرفاً استفاده از ابزار الکترونیکی و سیستم ارتباطی آن شهر نیست، بلکه کاربرد این ابزار جهت ارتقا سطح کیفی زندگی شهروندان است و عامل دیگر در پیش نیازهای شهر هوشمند، تغییر در سبک زندگی مصرف کنندگان است که می‌تواند به عنوان تغییری در عامل‌های درونی دلالت شود که بر زندگی مردم تأثیر بگذارد، این به معنای تغییری در ارزش‌ها به دنبال تغییر در فعالیت‌ها است و این تغییر در ارزش‌ها اساساً در اقتصادهای توسعه یافته کنونی بدیهی و قابل پیش‌بینی است و در آینده تغییر مشابهی در اقتصادهای در حال حضور اتفاق خواهد افتاد.

با توجه به رشد سریع جمعیت و روند از بین رفتن منابع زیستی این کره خاکی که زندگی بشر به آن وابسته بوده، حفاظت و جلوگیری از تخریب این منابع بر عهده مدیران و مسئولان همچنین شهروندان به عنوان اعضای اثرگذار در شهر بوده و عدم توجه به این موارد غیر ممکن ساختن زیستن در این کره خاکی را در پی خواهد داشت.

این قاعده در مورد زمان و هزینه نیز صدق می‌کند؛ امروزه زمان و هزینه به علت گستردگی فعالیت‌ها یکی از مهمترین جنبه‌های زندگی بشر محسوب می‌شود و توجه ویژه‌ای به کاهش زمان مورد نیاز جهت اجرا همچنین کاهش هزینه‌ها می‌شود؛ از این رو شهرهای هوشمند با مدیریتی هوشمندانه و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و ابزاری، توجه ویژه‌ای به مصرف منابع، کاهش زمان اجرا و هزینه‌های وارده را دارند و همواره سعی در ایجاد رابطه‌ای منطقی و قابل اجرا بین عوامل به جهت بهینه‌سازی و مدیریتی بهینه را دارا است.

شهر هوشمند یعنی شهر الکترونیک زنده که قدرت درک معنا و رفتار و علائم انسانی را دارد و نیازمند تعبیر دیگری است از شهر مجازی، شهر الکترونیک شهر همه جا حاضر و شهر دیجیتال که دربردارنده رفتاری مجازی شهر است و نوع ارتباطات شهری، خدمات شهری، تراکنش‌ها و اطلاعات شهری در آن ظهور پیدا می‌کند.

با نگاهی دیگر، شهر هوشمند شهری است که فرآیند نظام‌مند مکانیکی و اتوماتیک روندهای شهری را هم در فیزیک شهر و هم در مجازی شهر به صورت صنعت فراگیر کامپیوتری فراهم می‌سازد؛ شهر هوشمند شهر روندهای اتوماتیک شهری است.

در سال‌های اخیر مفهوم شهر هوشمند به صورت گسترده توسط شهرها و سازمان‌های تجاری برای ارتباط و بهبود ابتکار عمل یا به عنوان راه حل‌هایی برای شهرها استفاده می‌شود، مخصوصاً در عرصه سیاست‌گذاری، مفهوم شهر هوشمند زیاد به کار می‌رود.

با توجه به تعاریف متنوعی که برای شهر هوشمند وجود دارد، ممکن است هر فردی با دیدگاه خود شهری را به عنوان هوشمند تلقی کنند؛ در شهرهای هوشمند تاکید عمده بر ساخت زیرساخت‌های ICT شده که باعث رشد پایدار اقتصاد و ارتقای کیفیت زندگی از طریق مدیریت منابع طبیعی و نظارت مشارکتی شود، شهری که در آن تکنولوژی‌های گوناگون جهت بهبود زندگی شهروندان با هم ترکیب و مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته کارایی شهرهای هوشمند در دنیا تنها به زیرساخت‌های بستگی ندارد بلکه به میزان و کیفیت دانش موجود وابسته است.

نتیجه‌گیری

به همراه رشد سریع جمعیت و تمرکز آن در شهرها، توسعه شهری پایدار با بحرانی که چشم انداز آینده بشر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مواجه شده است؛ توسعه شهری نیازهای حال را بدون در نظر گرفتن توانایی نسل‌های آینده برای رفع نیازهایشان، برطرف می‌کند در حالی که توسعه شهری پایدار ملزم است تهدید ناشی از استفاده بی‌رویه منابع غیر قابل تجدید را کاهش دهد تا مجبور به جایگزینی فضایی و جغرافیایی المان‌های محیطی در مکان دیگر نباشد.

شهر هوشمند تعبیر دیگری از شهر مجازی شهر الکترونیک، شهر همه جا حاضر و شهر دیجیتال است که در بر دارنده رفتاری مجازی شهر است؛ با نگاه دیگر شهر هوشمند شهری است که فرآیند نظام مکانیکی و اتوماتیک روندهای شهری را هم در فیزیک شهر و هم در مجازی شهر از صنعت فراگیر کامپیوتری فراهم می‌سازد.

در ادبیات شهر هوشمند، مفهوم شهر هوشمند را در دامنه وسیعی از معانی منعکس کرده‌اند، این ادبیات از حوزه سخت‌افزارهای فناورانه فیزیکی همچون ماشین آلات و وسایل حمل و نقل تا زیرساخت‌های ارتباطی و از مفاهیم توسعه پایدار و سیاسی و حاکمیتی تا توسعه انسانی و اجتماعی شهر و ادراک هوشمند کاربر گرفته تا خدمات فراگیر مجازی را در بر گیرد.

شهر هوشمند تعبیر متفاوتی از شهر مجازی، شهر الکترونیکی، شهر اطلاعاتی و شهرهای دو فضایی نیز می‌تواند تلقی شود در سال‌های اخیر مفهوم شهر هوشمند به صورت گسترده توسط شهرها و سازمان‌های تجاری برای ارتباط و بهبود ابتکار عمل یا به عنوان راه حل‌هایی برای شهرها استفاده می‌شود مخصوصاً در عرصه سیاست‌گذاری مفهوم شهر هوشمند زیاد به کار می‌رود؛ با توجه به تعاریف متنوعی که برای شهر هوشمند وجود دارد ممکن است هر فردی با دیدگاه خود شهری را به عنوان هوشمند تلقی کند.

کد خبر 537723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.